Aktualizácia územného plánu

 

POSLANCI ROKOVALI O AKTUALIZÁCII ÚZEMNÉHO PLÁNU

Primátor mesta, zástupcovia občanov a niekoľkí zamestnanci Mestského úradu sa 18. septembra 2019 stretli s projektantmi architektonickej kancelárie ARKA, spol. s r.o. z Košíc k zmenám a doplnkom súčasného územného plánu mesta Nová Baňa.

Kritériá
Včerajšie zasadnutie komisie územného plánu, životného prostredia a majetku s jediným bodom programu týkajúcim sa územného plánu (ÚP) bolo rozšírené o poslancov a zamestnancov Oddelenia výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy majetku. Ambíciou je pripraviť aktualizáciu, ktorou sa budeme riadiť najbližších 15 až 20 rokov. Projektanti odporúčajú prihliadať na kompaktnú zástavbu v centre mesta a priemyselnej zóne, vidiecku v širšom centre a laznícku na Štáloch či Chotári. Od poslednej zmeny ÚP bolo doručených vyše 400 žiadostí na jeho doplnenie. Nie všetkým je možné vyhovieť. Pri každej je nutné zohľadniť prístup na pozemok z miestnej komunikácie, technickú infraštruktúru, ale aj charakter krajiny. Elektrické vedenie a voda je podmienkou, plyn a kanalizácia výhodou. Návrh, ktorý bude o pár mesiacov k dispozícii na prerokovanie verejnosti, ale aj kompetentným orgánom, by mal byť kompromisom, ktorý obmedzí špekulatívne zvyšovanie cien pozemkov a minimalizuje množstvo pripomienok od úradov. Problémové pozemky, ktoré neodfiltrujú projektanti a poslanci v územnom pláne, zostanú stále predmetom posudzovania na základe prísnych kritérií zo strany Stavebného úradu pri udeľovaní stavebného povolenia.

Žiadosť po žiadosti
Firma s dohodnutou odmenou za poskytnuté služby vo výške 21.000 eur doposiaľ zakresľovala jednotlivé žiadosti do mapy, ktorá včera svietila päť hodín na premietacom plátne v zasadačke Mestského úradu. V úvode stretnutia o 14-tej bolo prítomných osem poslancov, do 19-tej vydržala polovica z nich. Projektanti vyznačili schválené, zamietnuté a otázne pozemky. Prítomní prešli ulicu po ulici, aby pripomienkovali žiadosti zamietnuté košickým dodávateľom. Zhodli sa na kritériách – prístupová cesta plus siete a pre investorov s potenciálnou výstavbou niekoľko desiatok domov či chát ešte na prísnejších podmienkach. Títo musia predložiť štúdiu a dodržať maximálne 10 %-nú zastavanosť územia. Mesto zamýšľalo pripraviť novú lokalitu na výstavbu na Záhrbe, ale vzhľadom k vysokému počtu doručených žiadostí od tohto zámeru upustilo. Projektanti zohľadnili zákonné požiadavky ako napríklad ochranné pásmo elektrického vedenia vysokého napätia alebo potenciálne záplavové (inundačné) oblasti. Ďalej odporučili prítomným zachovať laznícky charakter územia, aby sme nedopadli ako niektoré lokality na Orave či Liptove, kde vznikla rušivá chatová zástavba s betónovými, niekoľkometrovými plotmi.

Výnimky v kurze
Počas uplynulých štyroch rokov boli desiatky domov postavené na základe primátorom udelených výnimiek a v predloženej mape niektoré vyvolávali dojem, že sa jedná o čierne stavby. Tieto, nachádzajúce sa napríklad na Bukovine v blízkosti vodného zdroja, budú automaticky premietnuté do aktualizovaného ÚP ako pozemky na výstavbu. Ďalším paradoxom bola výnimka udelená bývalým primátorom pre riaditeľku významnej inštitúcie v oblasti bez elektrického pripojenia a miestnej komunikácie. K súčasným približne 170 hektárom plochy určenej na výstavbu by malo pribudnúť minimálne 60 ďalších. Včera sme však dosť žiadostí prehodnotili a schválili, takže číslo bude zrejme ešte vyššie. Ak by sme to „prešvihli“, môžeme spôsobiť, že nám návrh zapojené orgány neschvália. Predsalen, jedná sa o záber poľnohospodárskej plochy a v častiach, ktoré sú v súčasnosti menej obývané, aj o radikálnu zmenu krajiny. Príkladom je investičný zámer na Chotári, ktorý v tomto kroku poslanci podporili. Na Štáloch, v Ílende, sa s radovou výstavbou našťastie nestotožnili. Primátor sa pokúšal obnoviť plán spred niekoľko desiatok rokov na výstavbu na Hrádzanskej lúke, čo sa však javí kvôli zamedzeniu prístupu súkromnými vlastníkmi nereálne. Otázkou zostáva, ako sa k návrhu ÚP postavia poľnohospodári, geodeti, pozemkový fond, ďalšie orgány, ale aj samotní obyvatelia. Podľa zmluvy má dodávateľ odovzdať dielo – čistopis ÚP na schválenie najneskôr v októbri 2020.