Súhrny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

 

POSLANCI ZVOLILI NOVÚ KONTROLÓRKU MESTA (15.1.2020)
Hlavnou kontrolórkou mesta sa stala Darina Lenčová. Občania Novej Bane sa môžu v roku 2020 uchádzať o prostriedky z participatívneho rozpočtu.

Voľba hlavnej kontrolórky
Po informačnom bloku, v ktorom primátor prišiel s dobrou správou, že pri súdnom spore ohľadne Kamenárskej budeme musieť vyplatiť „len“ vzniknuté škody a nie ušlý zisk, sme prešli k najzaujímavejšiemu bodu dnešného programu. A to voľbu hlavnej kontrolórky mesta. Rozhodli sme sa pre tajnú voľbu. Kandidátky boli štyri – dve so skúsenosťami hlavnej kontrolórky (Ing. Elena Ďurovičová, Ing. Milena Kubicová) a dve bez praxe v pozícii hlavnej kontrolórky (Mgr. Jana Holá, Ing. Darina Lenčová). Postupne, podľa vylosovaného poradia, sa nám kandidátky predstavili a zodpovedali na položené otázky (vynechám svoje dojmy a odporúčam pozrieť si približne hodinovú časť videa z mestského zastupiteľstva). Následne došlo k tajnému hlasovaniu s výsledkom 3, 0, 5, 5 (uvádzam podľa abecedného poradia kandidátok). Kvôli rovnosti hlasov prebehlo po prestávke druhé kolo, do ktorého postúpili pani Lenčová a pani Kubicová. Nakoniec zvíťazila pani Lenčová s počtom hlasov 9, čo všetci poslanci potvrdili v uznesení.

CIZS a participatívny rozpočet
Primátor informoval o podaní projektového zámeru pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) dňa 31.12.2019 a navrhol zástupcov mesta do plánovanej neziskovej organizácie, konkrétne členov mestskej rady. Do správnej rady boli zvolení Ing. Karol Tužinský a JUDr. Vladislav Lalka, do dozornej rady Maroš Marko a Mgr. Juraj Kološta. Ďalej sme schválili pravidlá pre participatívny rozpočet, v rámci ktorého by občania mohli zveľadiť Novú Baňu v oblasti dopravy, športu, kultúry, životného prostredia, sociálnej pomoci, histórie, tradície, folklóru, propagácie a marketingu. Návrhy na projekty možno podať do konca marca. V apríli zasadnú odborné komisie na vyhodnotenie a vybrané projekty následne schvaľujú poslanci. Od 1. mája je možné projekty realizovať. Pre tento rok bolo v rozpočte mesta Nová Baňa vyčlenených na komunitné projekty s verejnoprospešným účelom 8.000 eur.

Diskusia
Poslanec Škvarka navrhol do budúcna zjednodušiť pravidlá tajnej voľby, aby sme ušetrili čas. Poslanec Hudec sa spýtal na stav priorít v jednotlivých obvodoch, ktoré poslanci určili ešte v júni 2019. Niektoré sú zaradené v súčasnom rozpočte. Ďalšie informácie poslanci dostanú na februárovom zastupiteľstve. Spýtala som sa na ceny prenájmov podnikateľských priestorov v meste Nová Baňa a dodržiavanie účelu využitia prenajatých budov. Tiež ma zaujímal názor predsedu majetkovej komisie ku kapitálovým príjmom, ktoré boli naplánované v rozpočte mesta na rok 2020. Začiatkom februára zasadne majetková komisia, na ktorej sa bude rokovať o budovách mesta. Prizvaní budú všetci poslanci. Spýtala som sa aj na kľúč pri rozdávaní vianočných poukážok na potraviny do Coop Jednoty v hodnote 25 eur. 50 poukážok šlo najstarším dôchodcom a ďalších 50 bolo prerozdelených Radou seniorov. Zároveň bolo dohodnuté 10 % navýšenie nominálnej hodnoty poukážky. Poukážky bolo možné využiť v Coop Jednote na Nám. slobody do konca roka 2019. Poslanec Kološta prítomných pozval na 50.-te výročie prechodu Pohronským Inovcom, ktorý sa uskutoční v sobotu 8. februára 2020.

 

Súhrny zo zastupiteľstiev v roku 2019