Súhrny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

MATERSKÁ ŠKÔLKA NÁBREŽNÁ A KONATEĽ MESTSKÝCH LESOV VYVOLALI ŽIVÚ DISKUSIU POSLANCOV

Zasadnutie mestského zastupiteľstvo (MsZ) dňa 19. novembra malo namiesto plánovaných 13 nakoniec iba 11 bodov programu. Trvalo tri a polhodiny a poslanci na ňom schválili všetky predložené návrhy.

Informačný blok, správy, VZN
V úvode sa poslanci a verejnosť dozvedeli o rekonštrukcii plynovej kotolne Štúrova, plošnom testovaní, pripravovanej žiadosti Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, projektoch na podporu zamestnania cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR SR), ako aj potravinovej zbierke so spoločnosťou Lídl „ Podeľ sa a pomôž.“ Hlavná kontrolórka predložila poslancom tri správy. Okrem kontroly uznesení a kontroly dlhu mesta, aj správu o dodržiavaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Technických službách. Hoci kontrolných zistení bolo pomerne dosť, Technické služby už stihli prijať nápravné opatrenia pri zverejňovaní zmlúv, faktúr, objednávok a od Mestského úradu prevzali smernicu o postupe pri sprístupňovaní informácií. Poslanci schválili dve všeobecne záväzné nariadenia, tretie bolo z rokovania stiahnuté.

Materská škôlka „na koberčeku“
Podrobné vysvetlenie navrhovanej 10. zmeny rozpočtu z úst PhDr. Brnákovej, externej konzultantky mesta, doplnil predseda finančnej komisie, poslanec Lalka o stanovisko finančnej komisie. Jednalo sa o návrh, aby MŠ Nábrežná vrátila mestu finančné prostriedky, ktoré jej boli zaslané z ÚPSVaR Banská Štiavnica. MŠ využila možnosť zapojiť sa do projektu „Podpora udržania zamestnanosti“ v materských školách, bola úspešná a získala 113.685 eur. Približne polovicu prostriedkov plánovala využiť ešte tento rok. S tým nesúhlasili traja členovia komisie, ja som s výdavkami v MŠ nemala problém. Jednalo sa napr. o nákup výpočtovej techniky, výbavu do kuchýň na všetkých pracoviskách (Nábrežná, Štúrova, Kolibská), nákup drevených stoličiek pre deti do jedálne, ale aj investície do budov. Vysvetlenie potreby výdavkov prišla obhájiť ekonómka MŠ. Po rozsiahlej diskusiu poslanec Lalka požiadal o prestávku, počas ktorej pripravil pozmeňovací návrh, aby tieto finančné prostriedky boli poukázané mestu, čo našťastie nepodporil dostatočný počet poslancov. Následne sa hlasovalo o pôvodnej 10. zmene rozpočtu, spolu zvýšenie príjmov aj výdavkov v sume 310.860,- eur. V zmene rozpočtu boli schválené aj výdavky, ktoré budú uhradené z návratnej finančnej výpomoci.

Majetkové veci a konateľ MsL
Poslanci rozhodovali o šiestich majetkových návrhoch, pričom tri z nich boli predložené až tesne pred rokovaním. Jednalo sa o zmenu pri pozemku určenom na výstavbu novej bytovky formou investičného zámeru, kde komisia územného plánu, životného prostredia a majetková navrhuje namiesto nájomnej použiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Pri menovaní konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. som predniesla svoje pripomienky k výberovému konaniu, okrem legislatívnych pochybení aj zvláštne definované podmienky, čoho dôsledkom bolo, že do výberka sa zapojili iba dvaja uchádzači. Opäť sa strhla rozsiahla diskusia, ktorú si môžete pozrieť vo videu z MsZ: https://www.youtube.com/watch?v=53NOMmRxy7o. Slovo dostal aj víťaz výberového konania Ing. Štefan Havran. Výberovú komisiu tvorili členovia dozornej rady, prednostka a dvaja odborníci z praxe. V uznesení, ktoré bolo podporené 12-timi poslancami, sa menil dátum účinnosti menovania konateľa. Namiesto pôvodného návrhu – 1.1.2021 nastúpi až 1.3.2021.

Diskusia
Poslanec Hudec informoval o doručenej žiadosti o prenájom budovy na Zvoničke a požiadal o jej urgentné vyriešenie. V návrhu ho slovne podporili viacerí poslanci. Viceprimátor Tužinský sa primátora opýtal na tvorbu rozpočtu na rok 2021. Finančnej komisii bude návrh predložený 25. novembra a zasadnutie finančnej komisie prebehne v piatok 27. novembra. 1. decembra by mal byť návrh rozpočtu už zverejnený na webe mesta. Prítomných som informovala o občianskej iniciatíve z ulice Prírodnej, v časti Štále. V júli bola vodohospodárom predložená žiadosť o opravu koryta miestneho potoka. Požiadala som primátora, aby mesto podporilo túto iniciatívu, pričom vodohospodári v odpovedi na žiadosť už vyjadrili vôľu vyčleniť finančné prostriedky na požadované investície. Otvorila som aj tému doplnenia finančnej komisie, ktorá momentálne funguje o piatich členoch, z toho sú len dvaja poslanci. Najbližšie zasadnutie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 16. decembra 2020.
BUDE PO BÝVALOM PIVOVARE NA PREDAJ AJ KULTÚRNY DOM NA ŠTÁLOCH?

Hoci na zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v stredu 16. septembra prišli nadšenci s chuťou obnoviť bývalý mestský pivovar, „bananáreň“ bude nakoniec na predaj. Poslanci dokonca zvažujú predaj kultúrneho domu /KD/ Štále.

Rozpočet a VZN-ká
Bohatý program pozostávajúci z 19-tich bodov začal informačným blokom vedenia mesta a správami hlavnej kontrolórky. Od 1. septembra 2020 máme opäť novú organizačnú štruktúru Mestského úradu (MsÚ), s dvoma chránenými pracovnými miestami. Zámer vzniku neziskovej organizácie za účelom realizácie repliky Potterovho stroja a Baníckeho múzea predstavil Mgr. Peter Konečný, PhD. Ďalej pani PhDr. Janette Brnáková popísala plnenie rozpočtu k 30. júnu 2020 a 8. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa, s ktorou súviseli aj nasledujúce body – návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a návrh na prijatie bezúročnej finančnej výpomoci vo výške 167.000 eur. V rámci týchto prostriedkov by sa okrem iného mohlo podariť oplotiť radničný park. V zmene rozpočtu poslanec Psotka navrhoval pridať okrem plánovaných 40.000 eur na opravu miestnej komunikácie (MK) Chotár ďalších 50.000 eur. Navrhla som vyčleniť 10.800 eur na opravu strechy na KD Štále. Oba návrhy nepodporil dostatočný počet poslancov. Ďalej poslanci schvaľovali 4 všeobecne záväzné nariadenia mesta, všetky boli prijaté.

Majetkové veci
Medzi 27-mimi majetkovými návrhmi boli zahrnuté prevody a prenájmy osobitným zreteľom, zriadenie vecného bremena, zverenie majetku do správy, aj nové pravidlo komisie predávať nehnuteľnosti osobitným zreteľom vo výške 1,3 – násobku všeobecnej hodnoty majetku. Diskusia sa rozbehla k spôsobu prevodu nehnuteľnosti na ulici Kollárovej známej pod názvom „bananáreň“ obchodnou verejnou súťažou vo forme elektronickej aukcie. Rozhodnutiu predchádzali dve prezentácie. Ing. Filip Trajteľ ponúkol obnovu budovy ako národnej kultúrnej pamiatky (NKP), prostredníctvom OZ a čerpania externých zdrojov, zriadenie spoločenského stánku, vrátane malého pivovaru. Druhý návrh predstavil Zoltán Grežo, ktorý chce budovu kúpiť za účelom prevádzky pivovaru a reštaurácie, ale len v prípade, ak nebude vyhlásená za NKP. Obaja predstavili vizualizáciu obnovenej budovy. Poslanci sa v júni vyjadrili, že počkajú do septembra, či sa nájdu nejakí nadšenci, združenie, ktoré by sa o budovu postaralo. Nadšenci sa síce našli, ale v hlasovaní nedostali šancu, pretože poslanci schválili spôsob prevodu obchodnou verejnou súťažou. Následne mesto s pomocou komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej pripraví súťažné podmienky, ktoré budú predložené na schválenie. V ďalších bodoch poslanci zmenili personálne obsadenie v neziskovej organizácii MEDICAL n.o., ktorú je nutné založiť v súvislosti s projektom Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti nasledovne: správna rada – JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, dozorná rada – Mgr. Ľudmila Rajnohová, Mgr. Juraj Kološta.

Diskusia
V diskusii sa okrem drobností, ako je napríklad porucha mestského rozhlasu a niektorí zastávajú názor, že na zasadnutie MsZ nepatria, riešilo aj kosenie verejnej zelene dodávateľsky, odvoz plastov z horného dvora Technických služieb alebo činnosť Mestskej polície. Nadviazala som na návrh finančnej komisie predať KD Štále, ktorým „sa pochválil“ predseda komisie poslanec Lalka a vraj sa s ním stotožnila aj majetková komisia. Hoci mesto na prenájme KD Štále tento rok skutočne závratné príjmy nedosiahlo, podľa môjho názoru nie je možné analýzu opierať o „koronový“ rok, kedy je obmedzená organizácia kultúrnych podujatí. Od júna plynie príjem za nebytový priestor na poschodí. Mesto s požehnaním poslancov za posledné dva roky investovalo postupne do výmeny okien, kúrenia, rozvodov vody, prerobenie priestoru na poschodí. Preto mi po týchto investíciách príde predaj nerozumný. Poslanec Zima sa spýtal na predpokladané príjmy za nájom od podnikateľov, aj od Mestských lesov (MsL). Konateľ MsL Pavol Debnár priznal, že možno sa posledná splátka vo výške 30.000 eur nepodarí odviesť. Bližšiu finančnú analýzu predstavila ekonómka MsL. Viceprimátor Tužinský deklaroval názor dozornej rady, aby sa drevo nepredávalo za každú cenu v čase, keď poklesli ceny na trhu. O 20.05 primátor ukončil zasadnutie MsZ. Najbližšie sa poslanci stretnú na plánovanom MsZ dňa 18. novembra 2020.

 

O BUDÚCNOSTI BÝVALÉHO MESTSKÉHO PIVOVARU (BANANÁRNI) ROZHODNÚ POSLANCI V SEPTEMBRI

Na mestskom zastupiteľstve (MsZ) v stredu 17. júna poslanci odložili rozhodnutie o osude vzácnej budovy pod kinom Vatra. Naopak, zverejnenie návrhu aktualizácie Územného plánu je už na spadnutie.

Doplnenie programu, zmena rozpočtu
Viceprimátor Tužinský navrhol doplniť do programu 5. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2020. Nasledoval hodinový informačný blok, vrátane výročnej správy Oblastnej organizácie cestovného ruchu región Gron, ktorá uvažuje o zriadení feraty na Červenej a Havranej skale. Kontrolórka informovala o správe v školskej jedálni ZŠ Jána Zemana. V druhom polroku okrem iného skontroluje dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a zmluvy o dielo v hodnote viac ako 20.000 eur, ktoré boli menené dodatkami. V zmene rozpočtu poslanci podporili asfaltovanie dvora v MŠ na ulici Kolibskej a nepodporili vyčlenenie finančných prostriedkov na súvislé asfaltovanie ulice Slameníkovej nad Štálanským obchodom. Krytie som navrhovala zo mzdových výdavkov z dôvodu dlhodobých PN, OČR, ktoré platí Sociálna poisťovňa, nie mesto, kvôli kráteniu úväzkov a ukončeniu niekoľkých pracovných pomerov. Riaditeľ Technických služieb (TS) sa vyjadril, že na kritické úseky pri bývalom obchode na Štáloch použije peniaze učené na výtlky, to je v tomto roku spolu 30.000 eur pre celé mesto. Zároveň podotkol, že sa bude postupovať od centra mesta do okrajových častí. Preto, milí Štálania, ak by k sľúbenej oprave nedošlo, zoberte si príklad od obyvateľov Chotára, ktorí prišli na včerajšie zasadnutie na nebezpečný stav vozovky poukázať osobne.

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) a správy o hospodárení
Poslanci rozhodovali o dvoch VZN – pri VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odobrili zriadenie zberného miesta pre pneumatiky na hornom dvore TS. Nárvh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku reagoval na zmenu legislatívy. V rámci diskusie k tomuto VZN sme sa dozvedeli, že dnes by mal byť zverejnený na verejné prerokovanie návrh aktualizácie územného plánu. Pri správe o hospodárení Mestského bytového podniku, ktorý skončil v strate vo výške 18.872 eur sa diskutovalo o dopyte po službách správy bytov na Nábrežnej, Školskej, Cintorínskej. Na to by bolo potrebné prijať ďalšieho človeka. Mestské lesy spol. s r.o. (MsL) skončili tiež v strate, najvyššej za min. posledných 10 rokov vo výške 37.329,21 eura. Podľa slov končiaceho konateľa sa na nej podpísalo dofinancovanie Záhradného lesa v časti Kohútovo aj rekonštrukcia lesných ciest. Ďalej možno spomenúť napr. zvyšovanie miezd, či poplatok za podanie žaloby ohľadne Tatry T815 v sume približne 9.500 eur. Poslanci vymenovali nového konateľa MsL od 1. júla 2020 Pavla Debnára na dobu určitú, kým prebehne výberové konanie, najdlhšie však do konca roka 2020.

Mestský pivovar
Medzi piatimi majetkovými návrhmi bol zaradený aj spôsob prevodu budovy bývalého mestského pivovaru, resp. bananárne, obchodnou verejnou súťažou vo forme elektronickej aukcie. Už skôr, v interpeláciách občanov sa o slovo prihlásila pani riaditeľka Pohronského múzea, Mgr. Katarína Konečná, ktorá prítomným priblížila históriu budovy. Ešte na jeseň 2019 bol na mesto doručený návrh na zápis budovy medzi národné kultúrne pamiatky (NKP), ktorý by mohol byť po súhlasnom stanovisku mesta zaslaný na Pamiatkový úrad. Následne by mesto mohlo využiť dotačné schémy na obnovu budovy. Poslanci pani riaditeľku múzea vyzvali, aby sa vyjadrila, aké šance podľa nej mesto má na získanie externých zdrojov. Šance sú podľa nej vysoké, ale len pokiaľ bude budova zaradená medzi NKP. Primátor po rozsiahlej diskusii návrh na spôsob prevodu stiahol a rozhodnutie poslancov odložil na september 2020. Dovtedy vraj budeme čakať, či sa prihlásia nejakí „zanietenci“, ktorí by si obnovu budovy zobrali za svoju. Myslím, že niekedy jednoducho len čakať nestačí a verím, že mesto túto možnosť spropaguje na webe, v novinách a medzitým požiada o zaradenie budovy medzi NKP.

Interpelácie
Záver patril rôznorodým problémom. Od Rómskej problematiky cez listy, ktoré chodia poslancom, firmám i občanom až po hľadanie dodávateľa súvislého asfaltovania ulice Mieru. Predpokladaná hodnota zákazky je nad rámec schváleného rozpočtu mesta a pohybuje sa skoro v trojnásobku minuloročnej ceny za m2, vraj kvôli inej plánovanej technológii. Poslanec Moško spropagoval pripravované akcie na Tajchu, prvou bude už letné kino budúci piatok 26. júna o 21.00 hod. Dozvedeli sme sa aj o predaji Banského dvora. Spýtala som sa na rekonštrukciu radničného parku. Primátor čaká na možnosť využitia výzvy na vodozádržné opatrenia. Poslanci Lalka a Marko informovali o výsadbe stromčekov na sídliskách. V závere dostala referentka dopravy netradičnú úlohu – kontaktovať google, aby opravil navigačné trasy vo svojich mapách. Zasadnutie skončilo po 7-mich hodinách, o 20.00 hod.

 

MÁJOVÉ ZASTUPITEĽSTVO STE SI MOHLI POZRIEŤ ON-LINE ZO SVOJEJ OBÝVAČKY

5-hodinové zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) dňa 13. mája 2020 bolo dostupné na youtube kanáli v priamom prenose. Ak ste ho nestihli, nájdete ho v archíve. O čom sme rokovali?

Správy, záverečný účet a zmena rozpočtu
Na úvod dostala tradične priestor hlavná kontrolórka. Nasledovala vedúca finančného oddelenia so správou o inventarizácii majetku mesta a záverečným účtom. V súvislosti s 3. zmenou rozpočtu som navrhla pridať do programu bod: Odmeny poslancom, členom a zapisovateľom komisií, čo kolegovia poslanci podporili. Mestský úrad chcel na poslancoch ušetriť 8.000 eur. Malo sa tak stať vďaka zníženiu intenzity našej činnosti (mali by sme len dve namiesto štyroch zasadnutí do konca roka). Navrhla som znížiť odmeny na polovicu. Sama som sa odmien vzdala, nasledovali ma niektorí poslanci a navrhli, aby ani ostatní poslanci odmeny nedostávali. Môj pôvodný návrh som preto stiahla. Počet zasadnutí MsZ zostal zachovaný podľa pôvodného uznesenia – stretneme sa 17.6., 16.9., 18.11. a 16.12.2020. V 3. zmene rozpočtu sa viac-menej jednalo o šetrenie finančných prostriedkov. Na druhej strane sme schvaľovali nákup niekoľkých strojov na Technické služby. 7.000 eur sa malo ušetriť na verejnom osvetlení. Namiesto pôvodného plánovania úplného vypínania (s výnimkou centra a hlavných dopravných ťahov) od 23.00 do 4.00 hod. sa bude z bezpečnostných dôvodov sťahovať intenzita osvetlenia na 20 %. Ďalej sme zobrali na vedomie správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za uplynulý rok.

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mesta a majetkové veci
Poslanci schválili prepracované VZN o verejnom poriadku, ktoré napadol prokurátor. Vo VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s platením státím z úsporných dôvodov zrušili možnosť 30-minútového parkovného zdarma cez parkovací automat. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nová Baňa aktualizovali po 11-tich rokoch na základe odporúčania kontrolného orgánu – Okresného úradu životného prostredia z októbra 2019. Zároveň zvýšili paušálnu sumu ročného poplatku na 15 eur. Medzi 13-timi majetkovými návrhmi boli včera len štyri „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“. Tri nehnuteľnosti mesta budú ponúknuté v rámci verejnej obchodnej súťaže – dom v Starej hute, 60 m2 zastavanej plochy na ulici Záhrbskej a 9-árový pozemok na ulici Spodnej. Podmienky súťaží budú čoskoro zverejnené na webe mesta. Uzávierka je 9. septembra, pri pozemku na Záhrbe 12. augusta. Dom s pozemkami na Starej hute je ponúknutý v min. cene za 30.870 eur, pozemok na ulici Spodnej minimálne za 8.03 eura za m2 a na Záhrbe za 6,15 eur za m2. Pri dome v Starej hute a pozemku na ulici Spodnej sa využije v prípade dvoch a viacerých záujemcoch elektronická aukcia. Primátor stiahol z rokovania bod týkajúci sa obchodnej verejnej súťaže o 16-árový pozemok na ulici Rekreačnej.

Diskusia
Zasadnutie mestského zastupiteľstva prebiehalo relatívne plynule až po časť diskusia, v ktorej viceprimátor otvoril tému územného plánu. Zdržanie je vraj spôsobené odborne spôsobilou osobou a my ako mesto nemáme vplyv na to, ako rýchlo návrh skompletizuje. Až následne bude predložený na pripomienkovanie rôznym inštitúciám. Občania prídu na rad v ďalšej fáze. Mestské zastupiteľstvo nakoniec. Dúfame, že sa to všetko podarí do konca roka 2020. Počas MsZ sa predstavil aj Mládežnícky parlament so svojou reportážou zo zberného dvoru, ktorá spustila rozsiahlu diskusiu ohľadne pribúdajúcej kopy plastov na hornom dvore TS a rôznych potenciálnych možnostiach, čo s ňou. Riaditeľ chce zapojiť externú firmu alebo zaobstarať drvičku, prípadne triediacu linku. Primátor zas prisľúbil personálne posilniť agendu majetkových záležitostí. Otvorila som tému žiadosti o zriadenie STK v oblasti Dlhej lúky. V závere dostal priestor, ale aj úlohy, riaditeľ Technických služieb, ktorý sa bude zaoberať zanedbaným stavom pozemku mesta pod VÚB, aj stromom na odstavnej ploche na dolnej Štúrovke. Ohľadne zriadenia zberu pneumatík na hornom dvore TS čakáme už len na doručenie zmluvy so spoločnosťou ELTMA.

 

TECHNICKÉ SLUŽBY PLÁNUJÚ ZRIADIŤ ZBERNÉ MIESTO NA PNEUMATIKY

Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva pôvodne do plánu zaradené najmä kvôli dotáciám malo nakoniec bohatý program od školstva cez zmenu parkovného, dotácie až po majetkové veci.

Školstvo a doprava
Zasadnutia MsZ dňa 19. februára 2020 sa zúčastnil poslanec BBSK a predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest Mgr. Ján Havran, ktorý informoval o stave škôl v Novej Bani v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a o plánovaných dopravných projektoch. Investície pôjdu v roku 2020 v Novej Bani a okolí do opravy cesty od Lídla po farmu Boroš a tiež od horárne Kajlovka po brod. Žiaľ, s budovaním nových chodníkov na Hviezdoslavovej či Starohutskej alebo rozšírením cesty na Rekreačnej v zúženom úseku na prejazd jedného auta sa momentálne nepočíta. Čo sa týka školstva, gymnázium, ktoré si zabezpečilo v hodnotení v rámci Banskobystrického kraja krásne 10.-te miesto, sa do budúcna chce sústrediť najmä na stredoškolské štúdium. Ďalším bodom programu bolo zriadenie Mestskej školskej rady. Primátor tento návrh stiahol. Nakoniec bude zriadená Rada škôl a školských zariadení na území mesta Nová Baňa, čo nemusí schvaľovať MsZ. Členmi budú osoby uvedené v pôvodnom návrhu, spolu 11 odborníkov z oblasti školstva.

Parkovanie, správa o činnosti Mestskej polície
Do programu zasadnutia bol opätovne zaradený návrh VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa. Navrhovateľ 30 minútového parkovania zdarma zároveň navrhol predĺženie doby plateného parkovania o 1,5 hodinu od 8:00 do 15:30 hod. a tiež zvýšenie sumy pri platbe sms na 0,50 eur za hodinu. Výdavky na zmenu systému sa budú podľa predložených materiálov pohybovať v rozmedzí 2.500 – 3.000 eur. VZN bolo schválené, rovnako tak nákup automobilu pre Mestské lesy, spol. s.r.o. v sume do 18.000 eur. K správe činnosti mestskej polície som sa spýtala na možnosť zriadenia zberného miesta na ojazdené pneumatiky. Riaditeľ Technických služieb sa vyjadril, že je pripravený na jeho zriadenie na zbernom dvore Technických služieb. Nápad slovne podporili niekoľkí poslanci. Ďalšie kroky sú v rukách vedenia mesta a Mestského úradu.

Dotácie, pamätná tabuľa Petra Meleka
Predseda komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu predniesol návrhy komisie na pridelenie dotácií nad 1.660 eur, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Z oblasti kultúry mesto podporí podujatia organizované OZ Tajch a zakúpenie dataprojektoru v sume 2.450 eur. Sumy odporúčané komisiou pre ďalšie subjekty pod 1.660 eur nájdete na tomto linku: https://www.novabana.sk/…/filel…/226/nbdoku_2020_43204-1.pdf. Z oblasti športu až 7-mi žiadatelia prekročili uvedenú sumu. ŠK Karate Nová Baňa dostane 8.000 eur na materiálno-technické zabezpečenie klubu a odmeny trénerom, MFK Nová Baňa 20.000 eur na úhradu nákladov spojených s výchovou mládeže. Ski teamu poslanci odklepli 3.500 eur na zabezpečenie tréningov, účasť na pretekoch a organizovanie pretekov, Stolnotenisovému klubu 2.550 eur. 2.200 eur poputuje Tenisovému klubu Tajch na organizáciu turnajov a účasť na súťažiach, ako aj prenájom telocvične/tenisovej haly počas zimy. Tanečno-športový klub Tiffany Nová Baňa podporí mesto vo výške 4.400 eur za účelom úhrady licenčných poplatkov, nákladov na sústredenia, nákup materiálu, prenájom športovísk, odmeny trénerom a zákazkové šitie. Nováčikom je TajchŠport, ktorý vlani zorganizoval úspešné triatlonové preteky a aj v roku 2020 chce v TriTAJCHlone pokračovať. Mesto na podujatie poskytne 3.000 eur. Poslanci podporili tiež umiestnenie pamätnej tabule Petrovi Melekovi, zakladateľovi divadelnej tradície, na budovu kina Vatra, pri príležitosti 45. výročia organizovania divadelných festivalov v Novej Bani.

Majetkové veci
Zo 16-tich majetkových vecí poslanci podporili celkovo 14 vo verzii navrhovanej v pracovných materiáloch: https://www.novabana.sk/…/filel…/162/nbdoku_2020_43362-1.pdf. Hneď ako prvý bol schválený predaj záhrady o výmere 929 m2 pri ZUŠ a Lídli za 3,63 eur / m2, hoci zapisovateľka majetkovej komisie poslancov informovala, že žiadateľ počítal aj s cenou, akú mali susedia v roku 2018, t.j. 6,92 eur / m2. Poslanci včera schválili nájom pozemku v prospech Tristone Flowtech Slovakia s.r.o. z dôvodu doriešenia dopravnej logistiky a naopak, nepodporili nájom za účelom umiestnenia včelínov na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov oboch základných škôl v priestoroch bývalej karanténnej stanice. Včelnica je na Záhrbe a krúžok by mal od septembra fungovať pri CVČ. Po pripomienkach navrhovaného neschválenia prenájmu 8,25 m2 pozemku z dôvodu umiestnenia terasy bez pevných základov k chatke v rekreačnej oblasti Tajch sa rozpútala diskusia, na základe ktorej primátor návrh stiahol. Ďalej bolo zamietnuté vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu cez mestský pozemok vlastníčke susedných pozemok popri chate na Tajchu. Do programu bol pridaný návrh č. 17, vďaka ktorému budú pripravené podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku potenciálnemu investorovi na výstavbu bytovky na sídlisku Pod Sekvojou.

 

POSLANCI ZVOLILI NOVÚ KONTROLÓRKU MESTA (15.1.2020)

Hlavnou kontrolórkou mesta sa stala Darina Lenčová. Občania Novej Bane sa môžu v roku 2020 uchádzať o prostriedky z participatívneho rozpočtu.

Voľba hlavnej kontrolórky
Po informačnom bloku, v ktorom primátor prišiel s dobrou správou, že pri súdnom spore ohľadne Kamenárskej budeme musieť vyplatiť „len“ vzniknuté škody a nie ušlý zisk, sme prešli k najzaujímavejšiemu bodu dnešného programu. A to voľbu hlavnej kontrolórky mesta. Rozhodli sme sa pre tajnú voľbu. Kandidátky boli štyri – dve so skúsenosťami hlavnej kontrolórky (Ing. Elena Ďurovičová, Ing. Milena Kubicová) a dve bez praxe v pozícii hlavnej kontrolórky (Mgr. Jana Holá, Ing. Darina Lenčová). Postupne, podľa vylosovaného poradia, sa nám kandidátky predstavili a zodpovedali na položené otázky (vynechám svoje dojmy a odporúčam pozrieť si približne hodinovú časť videa z mestského zastupiteľstva). Následne došlo k tajnému hlasovaniu s výsledkom 3, 0, 5, 5 (uvádzam podľa abecedného poradia kandidátok). Kvôli rovnosti hlasov prebehlo po prestávke druhé kolo, do ktorého postúpili pani Lenčová a pani Kubicová. Nakoniec zvíťazila pani Lenčová s počtom hlasov 9, čo všetci poslanci potvrdili v uznesení.

CIZS a participatívny rozpočet
Primátor informoval o podaní projektového zámeru pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) dňa 31.12.2019 a navrhol zástupcov mesta do plánovanej neziskovej organizácie, konkrétne členov mestskej rady. Do správnej rady boli zvolení Ing. Karol Tužinský a JUDr. Vladislav Lalka, do dozornej rady Maroš Marko a Mgr. Juraj Kološta. Ďalej sme schválili pravidlá pre participatívny rozpočet, v rámci ktorého by občania mohli zveľadiť Novú Baňu v oblasti dopravy, športu, kultúry, životného prostredia, sociálnej pomoci, histórie, tradície, folklóru, propagácie a marketingu. Návrhy na projekty možno podať do konca marca. V apríli zasadnú odborné komisie na vyhodnotenie a vybrané projekty následne schvaľujú poslanci. Od 1. mája je možné projekty realizovať. Pre tento rok bolo v rozpočte mesta Nová Baňa vyčlenených na komunitné projekty s verejnoprospešným účelom 8.000 eur.

Diskusia
Poslanec Škvarka navrhol do budúcna zjednodušiť pravidlá tajnej voľby, aby sme ušetrili čas. Poslanec Hudec sa spýtal na stav priorít v jednotlivých obvodoch, ktoré poslanci určili ešte v júni 2019. Niektoré sú zaradené v súčasnom rozpočte. Ďalšie informácie poslanci dostanú na februárovom zastupiteľstve. Spýtala som sa na ceny prenájmov podnikateľských priestorov v meste Nová Baňa a dodržiavanie účelu využitia prenajatých budov. Tiež ma zaujímal názor predsedu majetkovej komisie ku kapitálovým príjmom, ktoré boli naplánované v rozpočte mesta na rok 2020. Začiatkom februára zasadne majetková komisia, na ktorej sa bude rokovať o budovách mesta. Prizvaní budú všetci poslanci. Spýtala som sa aj na kľúč pri rozdávaní vianočných poukážok na potraviny do Coop Jednoty v hodnote 25 eur. 50 poukážok šlo najstarším dôchodcom a ďalších 50 bolo prerozdelených Radou seniorov. Zároveň bolo dohodnuté 10 % navýšenie nominálnej hodnoty poukážky. Poukážky bolo možné využiť v Coop Jednote na Nám. slobody do konca roka 2019. Poslanec Kološta prítomných pozval na 50.-te výročie prechodu Pohronským Inovcom, ktorý sa uskutoční v sobotu 8. februára 2020.

 

Súhrny zo zastupiteľstiev v roku 2019