Súhrny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

 

TECHNICKÉ SLUŽBY PLÁNUJÚ ZRIADIŤ ZBERNÉ MIESTO NA PNEUMATIKY
Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva pôvodne do plánu zaradené najmä kvôli dotáciám malo nakoniec bohatý program od školstva cez zmenu parkovného, dotácie až po majetkové veci.

Školstvo a doprava
Zasadnutia MsZ dňa 19. februára 2020 sa zúčastnil poslanec BBSK a predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest Mgr. Ján Havran, ktorý informoval o stave škôl v Novej Bani v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a o plánovaných dopravných projektoch. Investície pôjdu v roku 2020 v Novej Bani a okolí do opravy cesty od Lídla po farmu Boroš a tiež od horárne Kajlovka po brod. Žiaľ, s budovaním nových chodníkov na Hviezdoslavovej či Starohutskej alebo rozšírením cesty na Rekreačnej v zúženom úseku na prejazd jedného auta sa momentálne nepočíta. Čo sa týka školstva, gymnázium, ktoré si zabezpečilo v hodnotení v rámci Banskobystrického kraja krásne 10.-te miesto, sa do budúcna chce sústrediť najmä na stredoškolské štúdium. Ďalším bodom programu bolo zriadenie Mestskej školskej rady. Primátor tento návrh stiahol. Nakoniec bude zriadená Rada škôl a školských zariadení na území mesta Nová Baňa, čo nemusí schvaľovať MsZ. Členmi budú osoby uvedené v pôvodnom návrhu, spolu 11 odborníkov z oblasti školstva.

Parkovanie, správa o činnosti Mestskej polície
Do programu zasadnutia bol opätovne zaradený návrh VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa. Navrhovateľ 30 minútového parkovania zdarma zároveň navrhol predĺženie doby plateného parkovania o 1,5 hodinu od 8:00 do 15:30 hod. a tiež zvýšenie sumy pri platbe sms na 0,50 eur za hodinu. Výdavky na zmenu systému sa budú podľa predložených materiálov pohybovať v rozmedzí 2.500 – 3.000 eur. VZN bolo schválené, rovnako tak nákup automobilu pre Mestské lesy, spol. s.r.o. v sume do 18.000 eur. K správe činnosti mestskej polície som sa spýtala na možnosť zriadenia zberného miesta na ojazdené pneumatiky. Riaditeľ Technických služieb sa vyjadril, že je pripravený na jeho zriadenie na zbernom dvore Technických služieb. Nápad slovne podporili niekoľkí poslanci. Ďalšie kroky sú v rukách vedenia mesta a Mestského úradu.

Dotácie, pamätná tabuľa Petra Meleka
Predseda komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu predniesol návrhy komisie na pridelenie dotácií nad 1.660 eur, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Z oblasti kultúry mesto podporí podujatia organizované OZ Tajch a zakúpenie dataprojektoru v sume 2.450 eur. Sumy odporúčané komisiou pre ďalšie subjekty pod 1.660 eur nájdete na tomto linku: https://www.novabana.sk/…/filel…/226/nbdoku_2020_43204-1.pdf. Z oblasti športu až 7-mi žiadatelia prekročili uvedenú sumu. ŠK Karate Nová Baňa dostane 8.000 eur na materiálno-technické zabezpečenie klubu a odmeny trénerom, MFK Nová Baňa 20.000 eur na úhradu nákladov spojených s výchovou mládeže. Ski teamu poslanci odklepli 3.500 eur na zabezpečenie tréningov, účasť na pretekoch a organizovanie pretekov, Stolnotenisovému klubu 2.550 eur. 2.200 eur poputuje Tenisovému klubu Tajch na organizáciu turnajov a účasť na súťažiach, ako aj prenájom telocvične/tenisovej haly počas zimy. Tanečno-športový klub Tiffany Nová Baňa podporí mesto vo výške 4.400 eur za účelom úhrady licenčných poplatkov, nákladov na sústredenia, nákup materiálu, prenájom športovísk, odmeny trénerom a zákazkové šitie. Nováčikom je TajchŠport, ktorý vlani zorganizoval úspešné triatlonové preteky a aj v roku 2020 chce v TriTAJCHlone pokračovať. Mesto na podujatie poskytne 3.000 eur. Poslanci podporili tiež umiestnenie pamätnej tabule Petrovi Melekovi, zakladateľovi divadelnej tradície, na budovu kina Vatra, pri príležitosti 45. výročia organizovania divadelných festivalov v Novej Bani.

Majetkové veci
Zo 16-tich majetkových vecí poslanci podporili celkovo 14 vo verzii navrhovanej v pracovných materiáloch: https://www.novabana.sk/…/filel…/162/nbdoku_2020_43362-1.pdf. Hneď ako prvý bol schválený predaj záhrady o výmere 929 m2 pri ZUŠ a Lídli za 3,63 eur / m2, hoci zapisovateľka majetkovej komisie poslancov informovala, že žiadateľ počítal aj s cenou, akú mali susedia v roku 2018, t.j. 6,92 eur / m2. Poslanci včera schválili nájom pozemku v prospech Tristone Flowtech Slovakia s.r.o. z dôvodu doriešenia dopravnej logistiky a naopak, nepodporili nájom za účelom umiestnenia včelínov na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov oboch základných škôl v priestoroch bývalej karanténnej stanice. Včelnica je na Záhrbe a krúžok by mal od septembra fungovať pri CVČ. Po pripomienkach navrhovaného neschválenia prenájmu 8,25 m2 pozemku z dôvodu umiestnenia terasy bez pevných základov k chatke v rekreačnej oblasti Tajch sa rozpútala diskusia, na základe ktorej primátor návrh stiahol. Ďalej bolo zamietnuté vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu cez mestský pozemok vlastníčke susedných pozemok popri chate na Tajchu. Do programu bol pridaný návrh č. 17, vďaka ktorému budú pripravené podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku potenciálnemu investorovi na výstavbu bytovky na sídlisku Pod Sekvojou.

 

POSLANCI ZVOLILI NOVÚ KONTROLÓRKU MESTA (15.1.2020)
Hlavnou kontrolórkou mesta sa stala Darina Lenčová. Občania Novej Bane sa môžu v roku 2020 uchádzať o prostriedky z participatívneho rozpočtu.

Voľba hlavnej kontrolórky
Po informačnom bloku, v ktorom primátor prišiel s dobrou správou, že pri súdnom spore ohľadne Kamenárskej budeme musieť vyplatiť „len“ vzniknuté škody a nie ušlý zisk, sme prešli k najzaujímavejšiemu bodu dnešného programu. A to voľbu hlavnej kontrolórky mesta. Rozhodli sme sa pre tajnú voľbu. Kandidátky boli štyri – dve so skúsenosťami hlavnej kontrolórky (Ing. Elena Ďurovičová, Ing. Milena Kubicová) a dve bez praxe v pozícii hlavnej kontrolórky (Mgr. Jana Holá, Ing. Darina Lenčová). Postupne, podľa vylosovaného poradia, sa nám kandidátky predstavili a zodpovedali na položené otázky (vynechám svoje dojmy a odporúčam pozrieť si približne hodinovú časť videa z mestského zastupiteľstva). Následne došlo k tajnému hlasovaniu s výsledkom 3, 0, 5, 5 (uvádzam podľa abecedného poradia kandidátok). Kvôli rovnosti hlasov prebehlo po prestávke druhé kolo, do ktorého postúpili pani Lenčová a pani Kubicová. Nakoniec zvíťazila pani Lenčová s počtom hlasov 9, čo všetci poslanci potvrdili v uznesení.

CIZS a participatívny rozpočet
Primátor informoval o podaní projektového zámeru pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) dňa 31.12.2019 a navrhol zástupcov mesta do plánovanej neziskovej organizácie, konkrétne členov mestskej rady. Do správnej rady boli zvolení Ing. Karol Tužinský a JUDr. Vladislav Lalka, do dozornej rady Maroš Marko a Mgr. Juraj Kološta. Ďalej sme schválili pravidlá pre participatívny rozpočet, v rámci ktorého by občania mohli zveľadiť Novú Baňu v oblasti dopravy, športu, kultúry, životného prostredia, sociálnej pomoci, histórie, tradície, folklóru, propagácie a marketingu. Návrhy na projekty možno podať do konca marca. V apríli zasadnú odborné komisie na vyhodnotenie a vybrané projekty následne schvaľujú poslanci. Od 1. mája je možné projekty realizovať. Pre tento rok bolo v rozpočte mesta Nová Baňa vyčlenených na komunitné projekty s verejnoprospešným účelom 8.000 eur.

Diskusia
Poslanec Škvarka navrhol do budúcna zjednodušiť pravidlá tajnej voľby, aby sme ušetrili čas. Poslanec Hudec sa spýtal na stav priorít v jednotlivých obvodoch, ktoré poslanci určili ešte v júni 2019. Niektoré sú zaradené v súčasnom rozpočte. Ďalšie informácie poslanci dostanú na februárovom zastupiteľstve. Spýtala som sa na ceny prenájmov podnikateľských priestorov v meste Nová Baňa a dodržiavanie účelu využitia prenajatých budov. Tiež ma zaujímal názor predsedu majetkovej komisie ku kapitálovým príjmom, ktoré boli naplánované v rozpočte mesta na rok 2020. Začiatkom februára zasadne majetková komisia, na ktorej sa bude rokovať o budovách mesta. Prizvaní budú všetci poslanci. Spýtala som sa aj na kľúč pri rozdávaní vianočných poukážok na potraviny do Coop Jednoty v hodnote 25 eur. 50 poukážok šlo najstarším dôchodcom a ďalších 50 bolo prerozdelených Radou seniorov. Zároveň bolo dohodnuté 10 % navýšenie nominálnej hodnoty poukážky. Poukážky bolo možné využiť v Coop Jednote na Nám. slobody do konca roka 2019. Poslanec Kološta prítomných pozval na 50.-te výročie prechodu Pohronským Inovcom, ktorý sa uskutoční v sobotu 8. februára 2020.

 

Súhrny zo zastupiteľstiev v roku 2019