Postrehy zo zasadnutí komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve

 

KOMISIA ROKOVALA O DOTÁCIÁCH, PREDĹŽENÍ JARMOKU AJ PROBLÉMOCH MFK NOVÁ BAŇA
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu sa zaoberala novým systémom deľby dotácií, pripravovanými akciami aj nepokojnou situáciou v Mestskom futbalovom klube.

Dotácie a rozpočet
Na utorkovom zasadnutí komisie Ján Letko, jeden z členov komisie, prítomným predstavil systém deľby dotácií, ktorý navrhuje zaviesť v našom meste. Systém zahrňuje okrem paušálu pre klub rôzne kritériá, napríklad počet členov, počet licencovaných trénerov, ale aj pomerne voľnú časť – finančné prostriedky na plánované akcie. Za člena sa má považovať len ten, za ktorého je zaplatený členský príspevok športovému zväzu. Pri dieťati v dvoch kluboch rodič rozhodne o pomernom príspevku pre každý klub. Tréneri majú byť podľa navrhovateľa v zmluvnom vzťahu s mestom. Mesto má tiež zamestnať osobu, ktorá bude tréningový proces u prijímateľov dotácií kontrolovať. Členovia komisie vyjadrili svoje pripomienky k návrhu a v najbližšom čase by malo prebehnúť pripomienkovanie zo strany samotných klubov. Ďalej členovia navrhli sumy na dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020. Niektorí mali snahu sumy naviazať na rozpočet mesta z predchádzajúceho roka, čo nakoniec činí približne 1,5 %. V číselnom vyjadrení sa jedná o 65.000 eur na dotácie v oblasti športu a 10.000 eur v oblasti kultúry. 75.000 eur je zároveň vyše 2,62 % podielových daní poukázaných mestu v roku 2018. To však nie je zďaleka všetko, čo mesto dáva na šport a kultúru. Napríklad v roku 2018 bolo v rozpočtovej kapitole šport využitých 105.537 eur a v kapitole kultúra 224.901 eur. Okrem toho mesto „investuje“ do kultúry a športu vo forme údržby detských ihrísk alebo krúžkov Centier voľného času, na ktorých činnosť prispieva.

Výťažok určený na defibrilátor
Aj tento rok komisia pripravuje benefičný koncert My a naše mesto, na ktorom sa zúčastnia žiaci všetkých škôl a vystúpi hosť programu – Martin Geišberg. Koncert si zobralo pod patronát Centrum voľného času. Navrhlo termín presunúť na štvrtok 28. november 2019. CVČ sa už dlhší čas snaží o kúpu a umiestnenie automatických defibrilátorov na verejne dostupných miestach. Ak by sa Vám zdalo, že takéto zariadenie aj tak laik nedokáže použiť a bez zásahu zdravotníka nie je možné človeka zachrániť, mýlite sa. Prístroj poskytuje používateľovi inštrukcie, aby vedel, čo spraviť pre záchranu človeka pri zástave srdca alebo infarkte. Ambíciou je vyzbierať finančné prostriedky aspoň na dva takéto prístroje a inštalovať ich na miestach s vysokou koncentráciou ľudí, napr. v priestore námestia sv. Alžbety. Cena s montážou sa pohybuje okolo 2.000 eur. V súčasnosti členovia komisie oslovujú firmy, ktoré môžu zasielať finančné prostriedky na účet OZ Centráčik pri CVČ – IBAN: SK61 0900 0000 0050 2964 1321 s variabilným symbolom 28112019. Prispieť možno aj v deň koncertu 28. novembra o 17.00 hod. v kine Vatra.

Ďalšie akcie a problémy MFK Nová Baňa
Členovia komisie vyhodnotili akcie realizované v mesiaci september – Tajchovú osmičku, Deň bez áut, Ekotopfilm aj jarmok a rozdelili si úlohy k pripravovanej Zóne bez peňazí 25. – 26. októbra v Centre voľného času. Komisia navrhuje, aby Mestský úrad pripravil nové VZN o trhovom poriadku pre príležitostný trh – Novobanský jarmok, ktorý umožní predĺženie otváracích hodín stánkov s občerstvením do polnoci. Igor Moško otvoril tému vyradenia dorasteneckých kategórií MFK Nová Baňa zo súťaže. Upozornil na to, že chlapci už nemajú ako v tomto čase prestúpiť do iného klubu a stratia tak celú sezónu. Úpadok záujmu detí a mládeže o šport vo veku 15+ je možné sledovať aj v ďalších športoch. Členovia požiadali predsedu komisie, aby pozval manažéra MFK Nová Baňa na najbližšie zasadnutie, kde vysvetlí, prečo nastala v najväčšom športovom klube v Novej Bani takáto nepriaznivá situácia. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční v stredu 13. novembra 2019.

 

FINANČNÁ KOMISIA ZASADALA K ZMENE ROZPOČTU MESTA
Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci schvaľovať ďalšiu, šiestu zmenu rozpočtu. Členovia komisie v piatok 4. októbra odporučili niektoré výdavky navrhnuté Mestským úradom do rozpočtu nezaradiť.

Obmedzené možnosti
Po 31. auguste nie je možné čerpať rezervný fond, kvôli čomu je v tomto období ťažké zaradiť do rozpočtu mesta nejaké investičné akcie. Je to možné presunom prostriedkov pôvodne schválených na iné projekty. Ďalšia možnosť sa vyskytla vďaka predaju bývalej chaty Technických služieb na Tajchu. Do súčasnej zmeny rozpočtu je zaradených 28.660 eur z celkovej predajnej ceny vo výške 49.600 eur. Na použitie vyčleňujeme aj prostriedky, ktoré sa podarilo ušetriť pri asfaltovaní ulice Nad Hrádzou, t.j. 37.960 eur. Namiesto pôvodne plánovaných 192.000 eur nás cesta nakoniec stála 154.040 eur. Do budúceho roka bolo ušetrených v rezervnom fonde iba 55.384 eur. Pokiaľ sa nejaké akcie nestihnú realizovať, rezervný fond bude doplnený o ušetrené prostriedky. Avizovaná rekonštrukcia bytu v kultúrnom dome na Štáloch odhadnutá na 27.550 eur sa do zmeny rozpočtu nezmestila.

Priority mesta
Poslanci na pracovnom stretnutí koncom júna diskutovali s primátorom a vedúcimi Mestského úradu (MsÚ) o prioritách mesta. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti do projektu pridávajú výdavky v sume 2.000 eur na štúdiu na vybudovanie parkovacieho domu medzi ulicami Nábrežnou a Cintorínskou. Poslanci sa v júni zhodli aj na potrebe revitalizácie radničného parku. V navrhovanej zmene rozpočtu bola jeho obnova napasovaná na využitie výzvy v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, čomu prítomní členovia komisie bez bližšieho výkladu neporozumeli. Malo by sa jednať o čosi ako zatrávňovačky. Rovnakým spôsobom mal byť vynovený dvor záchranky. MsÚ pôvodne zvažoval aj iné plochy – dvor Základnej umeleckej školy a parkovisko pred kultúrnym domom na Štáloch. Členovia komisie kvôli nedostatku informácií o výzve a pochybnostiam, žeby nám vodozádržné opatrenia pomohli vyriešiť hlavný problém – bezpečnosť v súvislosti s nestabilným múrikom, zaradenie výdavkov na projektovú dokumentáciu v sume 9.590 eur do rozpočtu nepodporili. Ďalšou prioritou mesta je zlepšenie odpadového hospodárstva. Prítomní súhlasili s výdavkami na stacionárny lis so zásobníkom a veľkokapacitné Abroll kontajnery na odvoz odpadu na skládku v Bzenici, spolu za vyše 20.000 eur. Prekvapením bolo pýtanie ďalších peňazí na kultúrne centrum, do ktorého má byť v najbližších týždňoch presťahovaná knižnica. Investícia sa z pôvodných 50.000 eur vyšplhala cez tri zmeny rozpočtu na skoro dvojnásobok. 6.000 eur treba pridať na bezpečnostné, protipožiarne prvky, aby mohla byť budova úspešne skolaudovaná.

Dopravné projekty
Aj v Novej Bani máme relatívne preťažené dopravné uzly, o ktorých poslanci pomerne často diskutujú. Hoci máme vytvorenú samostatnú komisiu dopravy, zasadnutie finančnej komisie viackrát skĺzlo k tejto téme. Ohľadne ďalších plánovaných odstavných plôch na ulici Nábrežnej vyjadril jeden z členov komisie pochybnosti, či ľudí naučíme, aby na dovoz detí do školy používali Cintorínsku a Nábrežnú ulicu. Iba ak zákazom zastavenia na ulici Školskej. Možnosťou by bolo vrátiť sa k myšlienke odstavného pruhu na ulici Školskej a skúsiť nanovo požiadať zapojené orgány o vyjadrenia. V každom prípade je nutné v tomto priestore zvýšiť bezpečnosť detí – intenzívnejšou osvetou alebo semaforom. Hoci pred dvoma rokmi sme vymaľovali zábradlie pred cirkevnou školou, pýtalo by si generálnu opravu. S dopravou súvisí aj vybudovanie spevnených plôch na ulici Školskej. Projekt pôvodne zaradený do rozpočtu mesta v roku 2018 mal stáť 40.000 eur, v roku 2019 už 57.000 eur a v súčasnosti pýta ďalších 25.600 eur. Poslanci budú o šiestej zmene rozpočtu rozhodovať v stredu 16. októbra.