Postrehy zo zasadnutí komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve

ZASADNUTIE KOMISIE KULTÚRY, VZDELÁVANIA, MLÁDEŽE A ŠPORTU 20. OKTÓBRA 2020

Komisia odporučila mestu Nová Baňa pripraviť koncepciu rozvoja športu. Dvaja účastníci kampane Do práce na bicykli si prevzali diplomy.

Ceny, ktoré venovalo mesto Nová Baňa a Cyklosport NB

Koncepcia a multifunkčná hala
Podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe mestá vypracujú koncepciu rozvoja športu a podporujú výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu a prevádzku športovej infraštruktúry. V súlade s týmito ustanoveniami komisia navrhla mestu pripraviť koncepciu a sústrediť športovú infraštruktúru, vrátane multifunkčnej haly vhodnej na športové aj kultúrne podujatia, do priestoru k súčasnému futbalovému štadiónu a bývalému kúpalisku. Prevádzka by pozostávala zo samotnej haly, relax centra vrátane plaveckého bazéna a komerčnej časti – reštaurácie a rôznych doplnkových služieb. Primátor členov komisie informoval o pláne mesta odkúpiť pozemky od spoločnosti Knauf Insulation, s r.o., ktoré mesto pôvodne zamýšľalo využiť na výstavbu multifunkčnej haly s plavárňou v lokalite Švantnerova a Cintorínska ulica. Tie môže v budúcnosti využiť na verejnoprospešné účely.

Benefičný koncert a realizované akcie
Členovia komisie plánujú uskutočniť benefičný koncert aj roku 2020, avšak vzhľadom na súčasné epidemiologické opatrenia v novom, on-line formáte. Výťažok nebude určený jednotlivcom, ale na vybudovanie streetworkoutových stanovíšť okolo Tajchu. Bližší program podujatia dohodnú členovia na najbližšom zasadnutí dňa 25. novembra. V mesiaci september prebiehala kampaň Do práce na bicykli. Nová Baňa medzi 85-timi registrovanými samosprávami skončila na krásnom 19.-tom mieste. O to sa pričinilo spolu 9 tímov a 30 súťažiacich. Z komisie sme súťažili dvaja – predseda Juraj Kološta a ja. Každá registrovaná samospráva podľa štatútu súťaže na vlastné náklady zabezpečí vyhodnotenie na miestnej úrovni. Na komisii som si prevzala cenu za víťazstvo medzi jednotlivcami a diplom za účasť tímu Valachovičovci, keď sme s manželom skončili v rámci Novej Bane v počte najazdených kilometrov (1340 km) na druhom mieste. 10. októbra prebehla ďalšia úspešná akcia – jesenná turistika spojená s čistením Náučného chodníka Zvonička.

KTORÉ MESTSKÉ BUDOVY BUDÚ NA PREDAJ?

Komisia územného plánu, životného prostredia a majetková za účasti poslancov mestského zastupiteľstva v stredu 12. februára prehodnotila koncepciu nakladania s nehnuteľnosťami mesta schválenú v apríli 2019.

Banícka história
Na úvod zasadnutia majetkovej komisie bol zaradený bod programu, v rámci ktorého členovia OZ Novobanský banícky spolok prezentovali činnosť a budúce plány spolku. Po ukončení prvej fázy archeologického prieskumu na Althandli je v príprave druhá fáza, ale aj projektová dokumentácia na banské múzeum. Hoci jeho sprístupnenie je plánované v časovom horizonte 5 – 7 rokov, už v najbližšej dobe by mala byť pripravená dočasná prezentácia, na ktorú plánujú použiť aj dom v bezprostrednej blízkosti Althandlu, ktorý mesto kúpilo spolu so vzácnym pozemkom v roku 2018. Dom poslúžil v auguste 2019 ako zázemie počas archeologického prieskumu. Po zaradení lokality medzi archeologické pamiatky by mohlo byť jednoduchšie získať externé zdroje na financovanie výstavby múzea, či už z grantových schém Ministerstva kultúry alebo z Európskej únie. Spolok plánuje zriadiť pracovnú skupinu, v ktorej má mať svojho zástupcu aj mesto, určeného spomedzi zamestnancov úradu.

Strategické budovy
V ďalšej časti zasadnutia sme sa pustili do prehodnotenia stavu takmer 50-tich budov vo vlastníctve mesta. Predseda komisie navrhol zaradiť jednotlivé budovy do troch kategórií – „A“ sú také, ktoré mesto nutne potrebuje, napríklad budova Mestského úradu, školy, škôlky, dom smútku, kino Vatra, „B“ sú budovy, ktoré majú potenciál a „S“ budovy určené na predaj. V koncepcii v apríli 2019 boli určené dve budovy na predaj a ďalších šesť na prehodnotenie. Hoci objekt lesného hospodárstva v Banskej doline mal byť predaný, nie je zapísaný v katastri, takže jeho predaj nie je možný. Manipulačná chatka pastierska na Kostivrchu momentálne prenajatá Mestským lesom bude zrejme ponúknutá na predaj, hoci za zváženie by stál jej prenájom počas víkendov. Budova je stavebne spojená s vedľajšou chatkou v súkromnom vlastníctve a nemá zavedenú elektrickú energiu. „Na mále“ mala mestská chata na Tajchu, avšak zatiaľ bude ponechaná vo vlastníctve mesta, minimálne kvôli strategickému pozemku. Mestská knižnica bude od 1. marca 2020 prenajatá Centru pre deti a rodiny. Prítomní si z úst primátora vypočuli sadzby nájomného, ktoré sú veľmi rôznorodé a majetková komisia prisľúbila, že sa bude danou vecou zaoberať. Tiež prezradil, že o priestory Radničnej vinárne prejavil záujem ďalší potenciálny nájomca.

Bananáreň aj kúpalisko
Prvé tri budovy určené na prehodnotenie užívania, resp. odpredaj vo verzii koncepcie z apríla 2019 poslanci a členovia komisie navrhli predať. Sú to: kúpalisko, bananáreň a sociálny dom v Starej hute. Pomerne prekvapivé boli názory niektorých poslancov, aby sme sa „zbavili“ aj kultúrnych domov na Štáloch a Bukovine. Našťastie väčšina sa s tým nestotožnila. Požiadavku využívania priestorov KD Štále minimálne raz mesačne sa spolu so Štálanmi budeme snažiť naplniť. Okrem OZ Štálanská slamienka, ktorá pripravuje zábavy napr. na Štefana, Fašiangy či Veľkú noc som na Štáloch vlani organizovala Štálanskú kvapku krvi, pozvala divadelný súbor Múza a práve dnes som poslala požiadavku na nájom KD Štále vo štvrtok 30. apríla z dôvodu Stavania mája a tanečnej zábavy. Sociálny dom v Starej hute pôjde do súťaže vo forme elektronickej aukcie, pri areáli kúpaliska a bananárni by mala prebehnúť súťaž návrhov. Nič nie je isté, kým stanoviská zo zasadnutia komisie nepotvrdí vo forme uznesení mestské zastupiteľstvo. V závere poslanci zaujali kladné stanovisko k ponuke pozemku vo forme obchodnej verejne súťaže v lokalite „Pod Sekvojou“ za účelom výstavby novej bytovky súkromnému investorovi.

Články o „bananárni“ z roku 2016: Novobanské noviny 03/2016, My Žiar

 

V KTOREJ ČASTI NOVEJ BANE SA MÔŽEME TEŠIŤ NA NOVÚ ASFALTKU?
Členovia komisie dopravy sa v utorok 10. decembra 2019 zaoberali plánom opravy miestnych komunikácií, plateným parkovaním aj podnetmi občanov.

Pol hodina zadarmo
Počas uplynulých týždňov bola členom komisie poskytnutá čiastočná analýza plateného parkovania – príjmy k 6. novembru 2019 boli z automatu vo výške 2.411,60 eur, cez sms 7.628,24 eur, z predaných kariet 900 eur a výdavky za sms činili 2.056,66 eur. Spoločnosť Mediatex s.r.o., ktorá zabezpečuje platbu parkovného cez sms, má pri sume 0,35 eur / hodinu stanovenú odmenu vo výške 24,9 % z konečnej predajnej ceny. Podľa ponuky z roku 2017 by toto percento pri prvej polhodine zdarma stúplo na 27,9 %. Na včerajšie zasadnutie komisie dopravy boli prizvaní riaditeľ Technických služieb a náčelník Mestskej polície, ktorí prezentovali svoje negatívne stanoviská k zavedeniu parkovného počas prvej polhodiny zadarmo. Náčelník Mestskej polície navrhol pri prípadnej zmene systému zjednotiť cenu parkovného na 0,5 eur / hodinu pri kúpe lístka z automatu, aj cez sms. Predseda komisie zopakoval dôvody zavedenia plateného parkovania v roku 2016 a zdôraznil nutnosť zohľadniť prípadnú zmenu v rozpočte mesta. Tá by znamenala negatívnu bilanciu na strane príjmov. Ďalej by bolo nutné počítať s nákladmi na zmenu systému v sume 490 eur + DPH, ako aj nové tabule. Tiež predĺžiť dobu plateného parkovania. Komisia odporúča nemeniť súčasný systém.

Oprava miestnych komunikácií
Pre rok 2020 je cez Technické služby navrhovaných 116.400 eur na opravu miestnych komunikácií. Okrem toho 10.000 eur je vyčlenených na asfaltovanie ul. Legionárskej priamo cez rozpočet mesta. Členovia komisie určili ulicu Mieru ako komunikáciu číslo 1, ktorá potrebuje byť súvisle vyasfaltovaná. Stále by sa okrem opravy výtlkov mohlo z vyššie uvedenej sumy a prípadného navýšenia pri zmene rozpočtu v priebehu roka 2020 podariť asfaltovať aj iné cesty, preto vymenovali aj ďalšie komunikácie, ktoré potrebujú byť opravené súvislým asfaltovaním: ulica Švatnerova, Štefankova, Chotár, Slameníkova, Sadovnícka, Záhrbská, Partizánska, Podhorská, Vršky. Matúš Maruniak upozornil na nutnosť pri každej ceste preveriť zámery elektrikárov, plynárov, vodárov, aby sa nestalo, že budú po oprave realizovať na predmetnej miestnej komunikácii prekopávky.

Závery výjazdovej komisie, podnety občanov
Ďalej si členovia komisie zopakovali stanoviská k jednotlivým žiadostiam, ktoré riešili v novembri v teréne. K ulici Nábrežnej požadujú vypracovanie architektonickej štúdie, v Starej hute treba riešiť súkromníka, ktorý opakovane zaberá mestský pozemok vhodný na parkovanie návštevníkov Starohustkého vodopádu. Zároveň položiť kanalizačnú rúru po pravej strane od cesty, tesne nad tabuľou ukončenia Novej Bane. Na ceste Pod Gupňou je nutné vyriešiť odvodnenie, rovnako tak na Viničnej. Ohľadne Sadovníckej – Kašná hôrka bude oslovená inštitúcia, ktorá robila zásahy v komunikácii, aby ju dala do pôvodného stavu. Zníženie rýchlosti za Rígľom preložením tabule ukončenia obce bude preverené u kompetentných. Vyznačenie čiar v križovatkách ulíc Školská, Cintorínska, Štúrova bude komunikované s BBSK, rovnako tak riešenie križovatky pri lídli a lepšie osvetlenie priechodu pre chodcov pri základných školách. Komisia navrhuje vyznačiť čiary vo dvore cirkevnej školy a zbúrať prístrešok, čo by pomohlo zvýšiť počet parkovacích miest. V závere členovia komisie diskutovali o cyklochodníku do rekreačnej oblasti Tajch.

 

VÝJAZDOVÁ KOMISIA DOPRAVY
V piatok 8. novembra 2019 riešili v členovia komisie dopravy doručené žiadosti.

Starohutský vodopád
Komisia dopravy sa zamerala na všeobecné požiadavky, ale aj problémy jednotlivcov. Prvou úlohou bolo zadefinovať možnosti parkovania pre návštevníkov Starohutského vodopádu. V súčasnosti stoja autá popri / na štátnej ceste a z dôvodu bezpečnosti by bolo vhodnejšie ich dostať mimo cesty. Členovia komisie zvažovali dokopy štyri možnosti státia motorových vozidiel v rámci Starej Huty, aj nad Starou Hutou, smerom na Bukovinu. Najdôležitejším sa javí vyriešenie nezákonne zabraného pozemku mesta súkromným vlastníkom, ktorý svojvoľne upozorňuje návštevníkov, aby na danom mieste neparkovali. V týchto miestach boli zaznamenané aj škody na osobných autách.

Rôzne žiadosti
Členovia komisie dopravy ďalej riešili individuálne požiadavky na ulici Viničnej, Sadovníckej, Potočnej, Pod Gupňou, Šibeničnom vrchu a Feriancovom rígli. Zároveň mali príležitosť presvedčiť sa o nie celkom akceptovateľnom stave niektorých dopravných značiek, ako aj chýbajúcich dopravných značkách. Ich postupné doplnenie aspoň v centre mesta je výzvou do budúcna. Členovia presúvajúci sa na dvoch osobných automobiloch mohli „na vlastnej koži“ zistiť, aké dôležité je zlepšenie stavu ulice Sadovníckej. Aj v piatok 8. novembra bola hlavným ťahom v smere z Hrabín do centra mesta, pretože na ulici Rekreačnej prebiehalo súvislé asfaltovanie.

Parkovanie pred škôlkou a školou
V závere stretnutia sa komisia dopravy presunula do centra mesta. Pri Materskej škole Nábrežná ohliadla úsek potenciálneho státia osobných automobilov po odbočení z ulice Cintorínskej smerom k škôlke po pravej strane ulice Nábrežnej, vďaka zrušeniu chodníka na pravej strane a vytvoreniu nových odstavných plôch na mestskom pozemku. Riešenie by odľahčilo pomerne vyhrotenú situáciu na ulici Školskej a bolo by lacnejšie ako ďalšie uvažované, pri telocvični ZŠ Jána Zemana. Pomohlo by najmä rodičom školákov a škôlkarov, ale aj obyvateľom práve zatepľovanej bytovky na ulici Nábrežnej, v bezprostrednom susedstve škôlky. M. Maruniak upozornil ostatných členov na rušenie autobusových spojov v meste Nová Baňa.

 

KOMISIA ROKOVALA O DOTÁCIÁCH, PREDĹŽENÍ JARMOKU AJ PROBLÉMOCH MFK NOVÁ BAŇA (8.10.2019)
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu sa zaoberala novým systémom deľby dotácií, pripravovanými akciami aj nepokojnou situáciou v Mestskom futbalovom klube.

Dotácie a rozpočet
Na utorkovom zasadnutí komisie Ján Letko, jeden z členov komisie, prítomným predstavil systém deľby dotácií, ktorý navrhuje zaviesť v našom meste. Systém zahrňuje okrem paušálu pre klub rôzne kritériá, napríklad počet členov, počet licencovaných trénerov, ale aj pomerne voľnú časť – finančné prostriedky na plánované akcie. Za člena sa má považovať len ten, za ktorého je zaplatený členský príspevok športovému zväzu. Pri dieťati v dvoch kluboch rodič rozhodne o pomernom príspevku pre každý klub. Tréneri majú byť podľa navrhovateľa v zmluvnom vzťahu s mestom. Mesto má tiež zamestnať osobu, ktorá bude tréningový proces u prijímateľov dotácií kontrolovať. Členovia komisie vyjadrili svoje pripomienky k návrhu a v najbližšom čase by malo prebehnúť pripomienkovanie zo strany samotných klubov. Ďalej členovia navrhli sumy na dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020. Niektorí mali snahu sumy naviazať na rozpočet mesta z predchádzajúceho roka, čo nakoniec činí približne 1,5 %. V číselnom vyjadrení sa jedná o 65.000 eur na dotácie v oblasti športu a 10.000 eur v oblasti kultúry. 75.000 eur je zároveň vyše 2,62 % podielových daní poukázaných mestu v roku 2018. To však nie je zďaleka všetko, čo mesto dáva na šport a kultúru. Napríklad v roku 2018 bolo v rozpočtovej kapitole šport využitých 105.537 eur a v kapitole kultúra 224.901 eur. Okrem toho mesto „investuje“ do kultúry a športu vo forme údržby detských ihrísk alebo krúžkov Centier voľného času, na ktorých činnosť prispieva.

Výťažok určený na defibrilátor
Aj tento rok komisia pripravuje benefičný koncert My a naše mesto, na ktorom sa zúčastnia žiaci všetkých škôl a vystúpi hosť programu – Martin Geišberg. Koncert si zobralo pod patronát Centrum voľného času. Navrhlo termín presunúť na štvrtok 28. november 2019. CVČ sa už dlhší čas snaží o kúpu a umiestnenie automatických defibrilátorov na verejne dostupných miestach. Ak by sa Vám zdalo, že takéto zariadenie aj tak laik nedokáže použiť a bez zásahu zdravotníka nie je možné človeka zachrániť, mýlite sa. Prístroj poskytuje používateľovi inštrukcie, aby vedel, čo spraviť pre záchranu človeka pri zástave srdca alebo infarkte. Ambíciou je vyzbierať finančné prostriedky aspoň na dva takéto prístroje a inštalovať ich na miestach s vysokou koncentráciou ľudí, napr. v priestore námestia sv. Alžbety. Cena s montážou sa pohybuje okolo 2.000 eur. V súčasnosti členovia komisie oslovujú firmy, ktoré môžu zasielať finančné prostriedky na účet OZ Centráčik pri CVČ – IBAN: SK61 0900 0000 0050 2964 1321 s variabilným symbolom 28112019. Prispieť možno aj v deň koncertu 28. novembra o 17.00 hod. v kine Vatra.

Ďalšie akcie a problémy MFK Nová Baňa
Členovia komisie vyhodnotili akcie realizované v mesiaci september – Tajchovú osmičku, Deň bez áut, Ekotopfilm aj jarmok a rozdelili si úlohy k pripravovanej Zóne bez peňazí 25. – 26. októbra v Centre voľného času. Komisia navrhuje, aby Mestský úrad pripravil nové VZN o trhovom poriadku pre príležitostný trh – Novobanský jarmok, ktorý umožní predĺženie otváracích hodín stánkov s občerstvením do polnoci. Igor Moško otvoril tému vyradenia dorasteneckých kategórií MFK Nová Baňa zo súťaže. Upozornil na to, že chlapci už nemajú ako v tomto čase prestúpiť do iného klubu a stratia tak celú sezónu. Úpadok záujmu detí a mládeže o šport vo veku 15+ je možné sledovať aj v ďalších športoch. Členovia požiadali predsedu komisie, aby pozval manažéra MFK Nová Baňa na najbližšie zasadnutie, kde vysvetlí, prečo nastala v najväčšom športovom klube v Novej Bani takáto nepriaznivá situácia. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční v stredu 13. novembra 2019.

 

FINANČNÁ KOMISIA ZASADALA K ZMENE ROZPOČTU MESTA (4.10.2019)
Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci schvaľovať ďalšiu, šiestu zmenu rozpočtu. Členovia komisie v piatok 4. októbra odporučili niektoré výdavky navrhnuté Mestským úradom do rozpočtu nezaradiť.

Obmedzené možnosti
Po 31. auguste nie je možné čerpať rezervný fond, kvôli čomu je v tomto období ťažké zaradiť do rozpočtu mesta nejaké investičné akcie. Je to možné presunom prostriedkov pôvodne schválených na iné projekty. Ďalšia možnosť sa vyskytla vďaka predaju bývalej chaty Technických služieb na Tajchu. Do súčasnej zmeny rozpočtu je zaradených 28.660 eur z celkovej predajnej ceny vo výške 49.600 eur. Na použitie vyčleňujeme aj prostriedky, ktoré sa podarilo ušetriť pri asfaltovaní ulice Nad Hrádzou, t.j. 37.960 eur. Namiesto pôvodne plánovaných 192.000 eur nás cesta nakoniec stála 154.040 eur. Do budúceho roka bolo ušetrených v rezervnom fonde iba 55.384 eur. Pokiaľ sa nejaké akcie nestihnú realizovať, rezervný fond bude doplnený o ušetrené prostriedky. Avizovaná rekonštrukcia bytu v kultúrnom dome na Štáloch odhadnutá na 27.550 eur sa do zmeny rozpočtu nezmestila.

Priority mesta
Poslanci na pracovnom stretnutí koncom júna diskutovali s primátorom a vedúcimi Mestského úradu (MsÚ) o prioritách mesta. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti do projektu pridávajú výdavky v sume 2.000 eur na štúdiu na vybudovanie parkovacieho domu medzi ulicami Nábrežnou a Cintorínskou. Poslanci sa v júni zhodli aj na potrebe revitalizácie radničného parku. V navrhovanej zmene rozpočtu bola jeho obnova napasovaná na využitie výzvy v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, čomu prítomní členovia komisie bez bližšieho výkladu neporozumeli. Malo by sa jednať o čosi ako zatrávňovačky. Rovnakým spôsobom mal byť vynovený dvor záchranky. MsÚ pôvodne zvažoval aj iné plochy – dvor Základnej umeleckej školy a parkovisko pred kultúrnym domom na Štáloch. Členovia komisie kvôli nedostatku informácií o výzve a pochybnostiam, žeby nám vodozádržné opatrenia pomohli vyriešiť hlavný problém – bezpečnosť v súvislosti s nestabilným múrikom, zaradenie výdavkov na projektovú dokumentáciu v sume 9.590 eur do rozpočtu nepodporili. Ďalšou prioritou mesta je zlepšenie odpadového hospodárstva. Prítomní súhlasili s výdavkami na stacionárny lis so zásobníkom a veľkokapacitné Abroll kontajnery na odvoz odpadu na skládku v Bzenici, spolu za vyše 20.000 eur. Prekvapením bolo pýtanie ďalších peňazí na kultúrne centrum, do ktorého má byť v najbližších týždňoch presťahovaná knižnica. Investícia sa z pôvodných 50.000 eur vyšplhala cez tri zmeny rozpočtu na skoro dvojnásobok. 6.000 eur treba pridať na bezpečnostné, protipožiarne prvky, aby mohla byť budova úspešne skolaudovaná.

Dopravné projekty
Aj v Novej Bani máme relatívne preťažené dopravné uzly, o ktorých poslanci pomerne často diskutujú. Hoci máme vytvorenú samostatnú komisiu dopravy, zasadnutie finančnej komisie viackrát skĺzlo k tejto téme. Ohľadne ďalších plánovaných odstavných plôch na ulici Nábrežnej vyjadril jeden z členov komisie pochybnosti, či ľudí naučíme, aby na dovoz detí do školy používali Cintorínsku a Nábrežnú ulicu. Iba ak zákazom zastavenia na ulici Školskej. Možnosťou by bolo vrátiť sa k myšlienke odstavného pruhu na ulici Školskej a skúsiť nanovo požiadať zapojené orgány o vyjadrenia. V každom prípade je nutné v tomto priestore zvýšiť bezpečnosť detí – intenzívnejšou osvetou alebo semaforom. Hoci pred dvoma rokmi sme vymaľovali zábradlie pred cirkevnou školou, pýtalo by si generálnu opravu. S dopravou súvisí aj vybudovanie spevnených plôch na ulici Školskej. Projekt pôvodne zaradený do rozpočtu mesta v roku 2018 mal stáť 40.000 eur, v roku 2019 už 57.000 eur a v súčasnosti pýta ďalších 25.600 eur. Poslanci budú o šiestej zmene rozpočtu rozhodovať v stredu 16. októbra.