Zber odpadu v Novej Bani

 

V meste Nová Baňa vykonávajú zber odpadov Technické služby mesta Nová Baňa. Kde a kedy môžete odpad pripraviť na odvoz alebo odovzdať?

Podľa kalendára
Zber odpadov prebieha v Novej Bani rôzne, podľa jednotlivých druhov. Kým obyvatelia bytoviek využívajú vo veľkej miere zberné nádoby umiestnené na sídliskách, v rodinných domoch si pri inom ako zmesovom komunálnom odpade buď počkajú na pravidelný zber alebo odnesú odpad sami na Technické služby mesta Nová Baňa. V októbri sa uskutoční zber objemného, nebezpečného a biologicky rozložiteľného odpadu. Nezabudnite nahlásiť a prichystať odpad v stanovených termínoch.

Riaďte sa farbou
Zber a zvoz zmesových komunálnych odpadov prebieha podľa týždenného harmonogramu, od pondelka do piatku, v rannej (5.00 – 13.00) alebo poobednej (13.00 – 21.00) smene. Okrem toho sú v Novej Bani zbierané aj separované odpady. Popri nádobách farebne označených, vhodných pre rôzne druhy odpadov – oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály (obaly z džúsov, mlieka, tetrapaky), žltá pre plasty, modrá pre papier, zelená pre sklo, červená pre kovy, môžete na zber odpadov využiť termíny určené v kalendári zberu triedeného odpadu. Plasty a papier sú riešené na mesačnej báze. Ostatné uvedené zložky odpadu sú zbierané 4-krát ročne.

Pneumatiky nie
Nebezpečný odpad, objemný odpad a biologicky rozložiteľné odpady Technické služby mesta Nová Baňa zbierajú sezónne, na jar a na jeseň. Elektroodpad sa od roku 2016 v Novej Bane sezónne nezbiera, ale môžete ho odovzdať na dolnom dvore Technických služieb alebo výrobcom, resp. predajcom elekto-zariadení. Drobný stavebný odpad sa tiež nezbiera a jeho odovzdanie na hornom zbernom dvore je spoplatnené podľa hmotnosti. Pneumatiky Technické služby nepreberajú, odovzdajte ich distribútorom pneumatík.

Dve miesta
Horný a dolný dvor Technických služieb sú v prevádzke každý pondelok až piatok od 8:00 do 14:00 hod. a v sobotu (okrem sviatkov) od 7:00 do 13:00 hod. Na dolnom dvore môžete odovzdať nebezpečný odpad, vrátane elektroodpadu alebo jedlé oleje a tuky, ktoré zároveň zbiera pobočka Slovnaft v Novej Bani a zhodnocuje ich ako biozložku motorovej nafty.

Na hornom dvore sa odovzdávajú papier, drevo, lepenka, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, odpad zo záhrad, objemný odpad, zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Vytiahnutie septika alebo odstránenie bioodpadu (mimo sezónneho zberu) si môžete objednať na tel. čísle: 045 / 6856 003.