Súhrny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

 

MESTSKÉ LESY BUDÚ DOČASNE FUNGOVAŤ BEZ DOZORNEJ RADY

Poslanci v stredu 24. apríla 2019 na Mestskom úrade (MsÚ) potiahli 8-hodinovú pracovnú šichtu od 15:00 do 23:00 hod. V závere zasadnutia odvolali dozornú radu.

Zloženie sľubu a informačný blok mesta
V stredu 24. apríla 2019 som sa stala trinástou poslankyňou mestského zastupiteľstva (MsZ). Hoci som si myslela, že nastupujem do rozbehnutého, pokojne cestujúceho vlaku, včerajšie mestské zastupiteľstvo ma presvedčilo o opaku. Pán primátor v úvode prezradil novinky z fungovania mesta. Bola zriadená rada seniorov (viac informácií nájdete na linku https://www.novabana.sk/samosprava/rada-seniorov). Dobrou správou je snaha primátora, riaditeľa Technických služieb a ďalších o zvýšenie kapacity elektrickej energie v našom meste. Čo sa týka bytovky , popri kapacite bol problém s chýbajúcimi ističmi pre jednotlivé vchody. Kedy sa nájomníci budú sťahovať, si nikto netrúfol odhadnúť. Prvý rok bude bytovku prenajímať firma Ellio s.r.o. za mierne zvýšené nájomné voči tomu, čo budú neskôr nájomníci platiť mestu. O post riaditeľa ZŠ Jána Zemana sa zaujímavú dvaja uchádzači, z ktorých rada školy vyberie jedného približne v polovici mája, aby mohol k 1. júnu nastúpiť do funkcie.

Záverečný účet mesta a zmena rozpočtu
V roku 2018 sa viacero plánovaných akcií nerealizovalo. Toho dôsledkom je aj stav rezervného fondu vo výške 690.778,22 eur. Aj vďaka tomu majú súčasní poslanci možnosť investovať v rámci kapitálových výdavkov do rôznych projektov. V druhej zmene rozpočtu podporili napríklad vybudovanie altánku Pod sekvojou, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu vykurovania KD Štále alebo nákup nového lisovacieho kukavozu s pohonom 4 x 4. Väčšou investíciou je aj rekonštrukcia a vybavenie školskej jedálne ZŠ Jána Zemana v sume 70.000 eur z dôvodu obedov zadarmo od 1. septembra 2019. V bežnom rozpočte sa objavili príspevky na rekreáciu. Zatiaľ však len pre zamestnancov MsÚ. Školskí pracovníci by mohli prísť na rad v budúcnosti, pokiaľ príspevky poskytne aj štát. Pri Technických službách (TS) nevzniká zákonná povinnosť, keďže zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, a preto im zatiaľ prostriedky na rekreáciu neboli vyčlenené. Nedopatrením poslanci otvorili tému kosenia dodávateľsky až v závere zasadnutia a riaditeľ TS už mohol len konštatovať, že na verejnú zeleň – kosenie dodávateľsky má v rozpočte plánovanú 0. Hoci jeden pozmeňovací návrh prišiel od poslanca Hudeca ohľadne stiahnutia výdavkov na altánok, nebol schválený. Prešiel návrh predložený MsÚ.

Majetkové veci, verejný poriadok
Poslanci schválili aktualizovanú koncepciu nakladania s nehnuteľným majetkom (budovami) mesta, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a hlasovali o 21 majetkových návrhoch. Pri zásadách hospodárenia pani Zigová na moju otázku ohľadne rozdielu medzi priamym predajom a verejnou obchodnou súťažou potvrdila, že pre mesto je výhodnejšia verejná obchodná súťaž. Priamy predaj dával v minulosti poslancom možnosť rozhodnúť o neprevedení majetku osobe, ktorá súťaž vyhrala. To by sa už v našom meste nemalo stávať. Poslanec Moško vyjadril pripomienky k zdĺhavému spracovaniu majetkových vecí, na ktoré vraj doplatil pri zveľadení svojej prevádzky na Tajchu. Primátor preto návrh neschváliť predaj pozemku v jeho prospech stiahol a prisľúbil, že bude znova prehodnotený a na MsÚ bude personálne posilnená majetková agenda. Hoci poslanci včera schválili spôsob prevodu osobitným zreteľom dvoch pozemkov s rozlohou vyše 10 árov, pri predaji 14 m2 v prospech majiteľa neďalekého lyžiarskeho strediska sa priklonili k zamietavému stanovisku. Poslanec Lalka s dočasne zriadenou komisiou pripravil všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o verejnom poriadku, podľa ktorého môžete používať zábavnú pyrotechniku len na Silvestra od 18:00 do 2:00 druhého dňa alebo s povolením mesta, na základe žiadosti zaslanej minimálne 10 dní vopred pred plánovaným ohňostrojom. Na verejnom priestranstve je zakázané kŕmiť voľne sa pohybujúce psy, mačka, kačky a v letnej sezóne kúpať psov v Tajchu. Terasy reštaurácií môžu byť cez týždeň otvorené do 22:00, v piatok, sobotu do 24:00 a v rekreačnej oblasti Tajch do 1:00 v noci.

Dozorné rady
V závere programu MsZ rokovalo o členoch dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. a Mestských lesov spol. s r.o. Kým členovia Mestského bytového podniku prešli bez problémov, pri Mestských lesoch sa spustila rozsiahla diskusia. Poslanec Rafaj sa vyjadril, žeby mali dostať priestor noví poslanci. Aj poslanec Lalka súhlasil s týmto názorom a navrhol rotáciu, ktorú pozná zo svojej profesionálnej praxe. Hoci v návrhu sa popri súčasných členoch nakoniec neobjavil, vysvetlil, prečo by chcel byť súčasťou dozornej rady a vyzval k tomu aj ostatných. Na to nie všetci záujemcovia reagovali. Navrhol tiež tajnú voľbu. Poslanci Marko a Tužinský priebežne odpovedali diskutujúcim a spolu so samotným konateľom poskytli analýzu výborných hospodárskych výsledkov spoločnosti. Ozvala som sa aj ja s niekoľkými postrehmi – páči sa mi, že v rade bude odborník z praxe. Zároveň som konštatovala, že nikto z nás súčasných členov podľa môjho názoru nie je odborníkom z praxe a naše miesto v rade doposiaľ súviselo s poslaneckým mandátom. Kým niektorí poslanci navrhovali, aby bol v rade lesník, pán primátor za postačujúce pokladá, ak je v nej poľovník. Hoci návrh na tajnú voľbu pri odvolávaní súčasnej dozornej rady neprešiel, okolo 22:30 sa poslanci v hlasovaní tesnou väčšinou siedmich hlasov vyjadrili za jej odvolanie. Nová rada by mala byť schválená na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.