Súhrny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2019

 

POSLANCI SCHVÁLILI NAJDÔLEŽITEJŠÍ DOKUMENT PRE ROK 2020
Navrhovaný rozpočet bol na zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu 18. decembra upravený pozmeňovacími návrhmi. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní v zóne s plateným státím stiahol primátor z rokovania.

Rozpočet
Na mestskom zastupiteľstve dňa 18. decembra poslanci schválili 8. zmenu rozpočtu v roku 2019. Ďalej prešli k návrhu rozpočtu pre rok 2020, kde zažili vďaka Mestskému úradu ďalšie prekvapenie. Po tom, ako bolo pred dvoma týždňami ich úlohou, tesne pred zverejnením návrhu, znížiť výdavky o 108.000 eur, na mestskom zastupiteľstve sa dozvedeli, že výnos dane z príjmov poukázaný samospráve bude ešte nižší, a tak Mestský úrad navrhuje ďalšie zníženie výdavkov. Vyjadrila som sklamanie, že nám neboli tieto skutočnosti oznámené vopred a navrhla som v rozpočte zachovať finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu (PD) – rekonštrukcia ZUŠ, ktoré boli zo strany mesta vyčiarknuté. Krytie by bolo zo zvýšených príjmov od Mestských lesov. S tým nesúhlasili viacerí poslanci. Následne viceprimátor Tužinský navrhol zadefinovať kapitálové príjmy za predaj budov vo výške 20.000 eur a použiť ich na PD ZUŠ, ale aj asfaltovanie Legionárskej, ktoré chcel včera Mestský úrad v rozpočte tiež vynechať. Nakoniec bol rozpočet schválený s pozmeňovacím návrhom viceprimátora. Aj v roku 2020 bude vyše polovica bežných výdavkov využitá na školstvo a 17 % na činnosť Technických služieb. 2.248.374 je plánovaných na kúpu bytového domu A2 Pod Sekvojou s 39 bytmi.

Parkovanie
Podľa uznesenia č. 167/2019 Mestský úrad pripravil návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím so zmenou 30 minút zdarma pri platbe cez sms. Poslanec Hudec ako predseda komisie dopravy prezentoval stanovisko komisie zachovať systém bez zmeny tak, ako funguje dodnes. Medzi argumenty patrili pomerne dobre fungujúci súčasný systém, ale aj finančné výdavky na zmenu systému. Spracovateľka návrhu upozornila, že nie je možné 30 minút zdarma zabezpečiť od 1. januára 2020, ako sa uvádza v návrhu VZN. Ďalším nedostatkom návrhu bolo nezahrnutie využitia parkovného zdarma s limitom 1-krát denne. Primátor zašiel s nápaditosťou ďalej, keď chcel poskytnúť 30 minút zadarmo nie cez sms, ale distribuovať medzi ľudí papierové kartičky, kde by si ručne vyznačili čas príchodu do zóny s plateným parkovaním. Bližšie fungovanie a prípadné obmedzenia tohto systému prítomným nevysvetlil. Niektorí poslanci sa vyjadrili, aby sme v daný deň o VZN nehlasovali a aby bol pripravený v novom roku lepší návrh. Primátor návrh stiahol a kvôli formálnej správnosti sme zrušili uznesenie č. 167/2019 zo dňa 16.10.2019.

Externé zdroje
Mesto sa bude uchádzať o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na odkúpenie bytovky od investora – firmy Ellio, spol. s.r.o. Cena bytovky vrátane technickej infraštruktúry, spolu v sume 2.248.374 eur, bude krytá z dotácie, úveru ŠFRB a prostriedkov fondu rozvoja bývania. Mesto podá žiadosť do 29. februára 2020. Dovtedy musí investor vyriešiť pripomienku ohľadne nedostatočnej energetickej efektívnosti schodiska. Ďalšie externé zdroje, o ktoré sa mesto spolu s partnerom bude uchádzať, je rekonštrukcia bývalej nemocnice. Pán Baláži prišiel na včerajšie zastupiteľstvo pripravený, predstavil poslancom architektonickú štúdiu a vyjadril sa, že dnes doručí žiadosť do Bratislavy. Príspevok pokryje rekonštrukciu približne tretiny budovy. Poslanci schválili uznesenie týkajúce sa predloženia projektového zámeru, poskytovaných služieb, financovania projektu a zabezpečenia partnerskej realizácie formou neziskovej organizácie pri paritnom zastúpení hlavného partnera – mesta Nová Baňa a minimálne dvoch partnerov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Majetkové veci a diskusia
Poslanci schvaľovali 16 majetkových návrhov, uvádzam tie najzaujímavejšie. Opakovane diskutovaný predaj majetku zabraný terasou rekreačnej chaty pána Chrančeka bol včera poslancami podporený v sume 100 eur za m2. K tomu zaplatil pokutu 500 eur za porušenie stavebného zákona. Firme Ellio, spol. s.r.o. mesto predĺži nájom pozemku, na ktorom je postavená nová bytovka a technická vybavenosť, za 1 euro ročne do 31.12.2020. Mestské lesy zaplatia aj v roku 2020 mestu nájom v sume 90.000 eur. Peniažkovcom poslanci podporili spôsob prevodu pozemku s rozlohou 488 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žijú v susedstve a dlhoročne sa starajú o pozemok. Naopak, o pozemok s rozlohou 60 m2 na ulici Záhrbskej za účelom parkovania áut prebehne obchodná verejná súťaž. Ihrisko pri ZŠ Jána Zemana budú mať oficiálne v správe Technické služby, ktoré sa oň aj doposiaľ starali.
V diskusii dostal priestor ako obvykle riaditeľ Technických služieb. Okrem odpovedí na otázky poslancov upozornil na zmenu termínu zberu komunálneho odpadu z utorka na pondelok 23.12. a pridanie pracovnej zmeny na Štefana. Spýtala som sa, či sa nepridáme k iným mestám a nezrušíme ohňostroj. Aj keď sa mesto o to pokúšalo, nebolo to možné, keďže službu v sume 1.650 eur už objednalo u dodávateľa. V Novej Bani bude opäť detský ohňostroj na ulici Nábrežná.

 

PRIMÁTOR POSLANCOM NEPOMOHOL V ROZHODOVANÍ. CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI BUDE V STAREJ NEMOCNICI. (4.12.2019)
Poslanci sa snažia aspoň čiastočne napraviť, čo pokazili ich predchodcovia.

Nórske fondy
V úvode mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v stredu 4. decembra PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA uviedol svoje predstavy využitia Nórskych fondov na vzdelávacie aktivity v starej nemocnici. V projekte by mali spolupracovať mesto Nová Baňa, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Užhorodská univerzita a International Rescue System s.r.o. VŠ sv. Alžbety poskytuje vzdelanie sociálnym pracovníkom, ošetrovateľom aj záchranárom. Projekt počíta s vytvorením približne 40 lôžok, kde by praxovali ukrajinskí študenti, ktorí by do Novej Bane chodili v 7 – 10 členných skupinách. Uzávierka výziev je 15. a 31. januára 2020. O prípravu projektových žiadostí sa postará pán Baláži.

Variant A
V programe nasledovala prezentácia potenciálnych partnerov mesta pri budovaní Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Primátor zdôraznil, že rovnako dôležité je umiestnenie, ako aj partner na spoluprácu. PharmDr. Norbert Chano rozvinul svoju prezentáciu CIZS na ulici Švantnerovej z mimoriadneho zastupiteľstva dňa 7. novembra. Doktorom garantoval nájomné na minimálnej úrovni. Na otázku poslanca Lalku, čo to znamená, uviedol 50 eur plus platbu energií. Zodpovedal aj otázku parkovania. Prisľúbil 37 parkovacích miest a ďalších 20 miest na pozemku, ktorý by chcel odkúpiť. Do jeho CIZS by sa zmestilo 16 – 20 doktorov. Na rekonštrukciu a dostavbu budovy plánoval zhruba 400.000 eur, 300.000 eur by ponúkol na prístrojové vybavenie doktorom. Mesto by to vraj nič nestálo, ale podmienky výzvy pri založení neziskovej organizácie predpokladajú vklad každého partnera, tzn. pri dvoch partneroch by mesto investovalo minimálne 17.500 eur, čo je polovica z 5 % povinného spolufinancovania.

Variant B
Ďalej dostal slovo MUDr. Marián Rebek, ktorý ponúkol mestu na projekt CIZS svoj pozemok na ulici Školskej. A to doslovne ponúkol. Vo vzorovej zakladacej listine sa dočítal, že mesto má vložiť nehnuteľnosť do neziskovej organizácie. Primátor oponoval, že zisťujú, či sa musí jednať o pozemok, ktorý mesto vlastní alebo to môže byť aj prenajatý pozemok. MUDr. Rebek tiež upozornil na to, že lekárnik nemôže byť zakladateľom neziskovej organizácie. Podľa výzvy to má byť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Zakladatelia – doktori majú pri skončení neziskovej organizácie predkupné právo na nadobudnutý majetok, čo chcel využiť vo forme podielového vlastníctva budovy lekármi zapojenými do projektu. Vo svojej architektonickej štúdii počíta so 7-mimi ambulanciami a dvoma ďalšími miestnosťami, jednou na odbery a druhou ako denný stacionár. Nájom počas projektu by nastavil na podobnej úrovni ako pán Chano. Parkovacích miest má v architektonickej štúdii 22, ďalších 30 je na blízkom mestskom parkovisku.

Variant C
V závere vystúpil pán Baláži, ktorý neprezentoval architektonickú štúdiu rekonštrukcie starej nemocnice, ani nedefinoval počet ambulancií. Dohadovať sa, čo bude s majetkom po skončení projektu, považoval tiež za zbytočné. Doniesol čestné vyhlásenia lekárov, ktorí chcú byť súčasťou jeho CIZS. Skritizoval výber mesta založiť neziskovú organizáciu. Uvítal by partnerskú zmluvu. Vyjadril sa, že pri orgánoch spoločnosti uprednostňuje nepárny počet členov, pričom traja sú veľa. Po veľmi stručnej prezentácii som sa spýtala, či si nechce zobrať príklad od MUDr. Rebeka a darovať nehnuteľnosť mestu. Nesúhlasil. Mrzí ma, že primátor, ktorý pred mesiacom prišiel s konkrétnym partnerom na spoluprácu, včera neodpovedal na otázku, ktorý uchádzač sa mu momentálne najviac pozdáva. Právnička nás upozornila, aby sme pri hlasovaní zvážili potenciálny úspech uchádzača v rámci výzvy, ale na otázku poslanca Škvarku, koho nám v tejto súvislosti odporúča vybrať, rovnako neodpovedala. Po prestávke sme sa dozvedeli verdikt voľby v prospech variantu C v pomere 9/1/2, ktorý sme následne potvrdili v uznesení.

MESTO MÁ NA SPOLUPRÁCU V PROJEKTE CENTRA INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI TRI PONUKY (20.11.2019)
Výsledkom včerajšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) sú vyššie dane, nový náčelník mestskej polície a veľa otáznikov ohľadne centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Kontroly
Hlavná kontrolórka mesta prezentovala výsledok kontroly k rekonštrukcii exteriéru Materskej školy Nábrežná, ako aj ústavnému zákonu so zameraním na poskytovanie tovarov a služieb poslancami mestu, mestským organizáciám alebo podnikom. V súčasnosti sa čosi takéto nedeje. V minulom volebnom období, tovary a služby pravidelne dodávala firma manželky poslanca – SC Zamkon, s.r.o. Upratovanie a ďalšie príležitostné práce pre Mestské lesy spol. s r.o. poskytovala živnostníčka a viceprimátorka Natália Pinková. Po pripomienke na septembrovom MsZ v roku 2015 k príliš častému maľovaniu v sume skoro 1.000 eur, už takéto služby nefakturovala. Pokračovalo „len“ upratovanie za 132,78 eur mesačne a vianočné odmeny za ďalšie práce.

Dane
Po avizovanom výpadku v príjme mesta na podielových daniach, zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2020, ale aj dlhodobejších sledovaniach – vyššie príjmy, väčšie požiadavky a pod., mali poslanci po 7-mich rokoch včera rozhodnúť o zvýšení daní z nehnuteľností. Do roku 2024 má mesto zabezpečiť, aby maximálna sadzba dane nebola vyššia ako 10-násobok tej najnižšej. Mestský úrad návrh pred zverejnením konzultoval s poslancami na pracovnom stretnutí 30. októbra 2019. V stredu 13. novembra zasadala finančná komisia, ktorá pripravila pozmeňovací návrh – zvýšenie dane pre právnické osoby. Predseda finančnej komisie JUDr. Lalka po kritike návrhu z pracovného stretnutia, navrhol zvýšenie daní nasledovne: chaty na 1,50 eura, priemyselné stavby na 1,825 eura, stavby na ostatné podnikanie, administratívu, skladovanie na 2,1 eura za m2. Návrh slovne podporili aj poslanci, ktorých sa navrhované zvýšenie priamo alebo nepriamo dotkne, a v hlasovaní 11-ti poslanci. Následne bol zvýšený poplatok za komunálne odpady na 30 eur na obyvateľa a rok.

Personálne zmeny
K 30. novembru odchádza do dôchodku Jaroslav Svetík, náčelník Mestskej polície. Za jeho nástupcu poslanci vymenovali Róberta Mullera, súčasného príslušníka mestskej polície. K rovnakému termínu končí z vlastnej vôle hlavná kontrolórka mesta Mgr. Ing. Eliška Vallová, ktorá bude ďalej pracovať ako referentka sociálnych vecí. Noví uchádzači o túto pozíciu majú možnosť zaslať prihlášky do 30. decembra do 12:00 hod. Podklady k voľbe v najbližšom čase zverejní prednostka. Vedenie mesta postupne odkrajuje z pracovného úväzku hlavného kontrolóra. Kým Mgr. Ján Havran pred pár rokmi pracoval ako kontrolór na plný úväzok, súčasná kontrolórka na 0,7, ďalšiu osobu mesto hľadá už len na 0,6 úväzku. Voľba kontrolóra prebehne na zasadnutí MsZ v stredu 15. januára 2020.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Po tom, ako poslanci schválili na mimoriadnom zasadnutí dňa 7. novembra zapojenie mesta do výzvy na budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, primátor predstavil partnera na spoluprácu PharmDr. Norberta Chana a na druhý deň mesto zverejnilo projektový zámer na svojom webe, sa postupne prihlásili ďalší dvaja uchádzači. Aj tí chcú „zabojovať“ o svoju možnosť zúčastniť sa spolu s mestom danej výzvy. Dá sa povedať, že súťaž, ktorú vedenie mesta zabudlo spraviť, sa nakoniec zorganizovala „sama“. Čo je smutné, týmto postupom mesto stratilo niekoľko mesiacov. Primátor mal o danej výzve informácie už dávnejšie. Minulý týždeň na pracovnom stretnutí MUDr. Marián Rebek prezentoval svoj zámer. Mesto ho následne doplnilo na svoj web. To isté by dnes malo nasledovať ohľadne zámeru Mgr. Ivana Balážiho, PhDr., ktorý predstavil na včerajšom zasadnutí, v časti určenej pre verejnosť.

Čo ďalej?
V súčasnosti stále nevieme, ktorý projektový zámer je vo výzve najpriechodnejší, ktorého partnera si mesto pre spoluprácu vyberie a ako nastaví podmienky fungovania neziskovej organizácie. Čas máme už len do 31. decembra 2019, kedy je uzávierka. Architektonickú štúdiu, ako povinnú súčasť 1. kola výzvy, má vypracovanú iba MUDr. Rebek. Pán Baláži zároveň predstavil ďalší projekt, o ktorého financovanie sa chce uchádzať z nórskych a švajčiarskych fondov. Jedná sa o akreditované univerzitné školiace pracovisko, v rámci ktorého by bolo možné vybudovanie lôžkovej časti nemocnice.

 

BUDEME MAŤ V NOVEJ BANI NOVÉ CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI? (7.11.2019)
Dnešné uznesenie Novobanských poslancov je len prvým míľnikom k centru integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Model „B“
Do súčasnej výzvy Ministerstva zdravotníctva zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“ ) sa mesto Nová Baňa rozhodlo zapojiť vo forme neziskovej organizácie. Mohlo ísť do výzvy aj samostatne, avšak nedisponuje vhodným pozemkom. Preto nadviazalo spoluprácu s prevádzkovateľom Zdravia, ktorý vlastní túto budovu a poskytuje priestory niekoľkým doktorom a od minulého roka aj vedľajší, približne osem árový pozemok. Z toho asi 3 áre by zabrala dostavba budovy a 5 árov nové parkovacie plochy. Primátor vyzval PharmDr. Norberta Chana o bližšie vysvetlenie projektového zámeru. Pri otázke, aké kroky podnikli na získanie pozemkov bývalej nemocnice pre tento projekt, primátor vysvetlil, že v areáli bývalej nemocnice nepôsobia lekári, ktorí sú pre projektový zámer potrební. To je všeobecný lekár pre dospelých, pediater a gynekológ. Snahou CIZS bude pritiahnuť aj ďalších špecialistov pod jednu strechu, napríklad neurológa, psychiatra či alergológa. Popri rekonštrukcii a prístavbe súčasného objektu Zdravia sú plánované aj nové parkovacie miesta. Tie však nie sú oprávneným výdavkom v rámci výzvy.

Majetok a financovanie
Maximálne finančné prostriedky na projekt sú podľa podmienok výzvy vo výške 700.000 eur. Požaduje sa 5 %-né spolufinancovanie, čo by bolo pri maximálnej možnej sume 35.000 eur. Súkromná spoločnosť ponúka budúcej neziskovej organizácii dlhodobý prenájom súčasnej budovy, pozemkov, vrátane tých, čo sú potrebné na dostavbu, ďalej krytie spolufinancovania projektu, aj neoprávnených nákladov. Oprávnenými nákladmi sú napríklad rekonštrukcia a výstavba budovy, vybavenie ambulancií a čakární, vrátane elektronického objednávacieho systému, zakúpenie prístrojov podľa želania zapojených prevádzkovateľov zdravotnej starostlivosti, to je doktorov. Nezisková organizácia musí fungovať minimálne počas doby výstavby, čo bude najviac 24 mesiacov, a udržateľnosti projektu, t.j. ďalších 5 rokov. PharmDr. Chano na otázku poslanca Lalku, čo potom, odpovedal, že navrhuje ukončenie činnosti neziskovky a fungovanie v modeli, aký poznáme dnes. Bližšie definovanie majetkovo-finančných vzťahov bude predmetom najbližšieho mesiaca a decembrového zasadnutia. Určitou garanciou pre mesto by bolo uviesť v liste vlastníctva k budove ako ťarchu istý počet rokov, kedy by nemohla byť používaná na iné ako zdravotnícke účely.

Čo ďalej
Po tom, ako dnes dalo projektovému zámeru zelenú všetkých 12 prítomných poslancov, mesto zajtra na webe zverejní výzvu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby prejavili svoj záujem u fungovanie v potenciálnom novom CISZ počas 5-tich rokov od jeho kolaudácie. Medzitým dá vypracovať architektonickú štúdiu, na čo poslanci schválili 5.000 eur ešte na augustovom mestskom zastupiteľstve. Oznam pre lekárov bude v súlade s podmienkami výzvy visieť na webe mesta jeden mesiac a následne podpíšu zapojení doktori čestné vyhlásenia, že majú záujem pôsobiť v CIZS počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu. Projektový zámer je potrebné odoslať v rámci 1. kola výzvy do 31. decembra 2019. Až následne sa pripraví kompletná žiadosť o nenávratný finančný príspevok s predpokladaným dátumom uzávierky do 31. apríla 2020. Do tohto termínu už musí byť zriadená nezisková organizácia a orgány – správna a dozorná rada, s rovnakým zastúpením mesta a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ďalej sa prikladá rozpočet, vrátane prístrojového vybavenia podľa požiadaviek lekárov. Súčasťou žiadosti je aj právoplatné stavebné povolenie.

 

TECHNICKÉ SLUŽBY BUDÚ MAŤ NOVÉHO RIADITEĽA (16.10.2019)
Od 1. novembra bude Technické služby riadiť Ľuboš Palaj. Súčasný riaditeľ odchádza do dôchodku.

Racionalizácia úradu a rozpočet
V úvode zasadnutia mestského zastupiteľstva v stredu 16. októbra 2019 prednostka prítomných informovala o novej organizačnej štruktúre Mestského úradu a ukončení pracovného pomeru niekoľkých zamestnancov: referentka sociálnych vecí, správca budov, náčelník Mestskej polície. Ďalší traja sú práceneschopní. K 30. júnu plánuje skončiť konateľ Mestských lesov. Primátor využíva dohodárov – právničku a projektového manažéra, ktorý zároveň robí pre mesto verejné obstarávania. Ing. Šeclová poslancom priblížila proces odkúpenia novej bytovky a možnosť požiadať o úver a dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania začiatkom roka 2020. Minulý týždeň bol ukončený dlhotrvajúci spor s obcou Brehy, pokračuje však súdny spor – kanalizácia na ulici Kamenárska. Poslanci súhlasili s kúpou vozidla pre Mestský bytový podnik v sume do 12.000 eur. Schválili tiež šiestu zmenu rozpočtu mesta.

Voľba riaditeľa
Pomerne zložitou témou včerajšieho zasadnutia bola voľba riaditeľa Technických služieb. Primátor predložil oddelene odvolanie súčasného a menovanie nového riaditeľa. Poslanci tento postup pripomienkovali, a preto sa nakoniec hlasovalo o oboch krokoch súčasne. Tomu však predchádzala rozsiahla diskusia. Dozvedeli sme sa, že súčasný riaditeľ si pôvodne ešte neplánoval užívať dôchodok, ale nedokázal sa stotožniť s transformáciou na s.r.o. Primátor vymenoval aj ďalšie možnosti fungovania Technických služieb. Ani nový riaditeľ preto dnes presne nevie, do čoho ide. Odchádzajúci riaditeľ ponúkol pokračovanie svojej činnosti, pokiaľ by sme chceli pri hľadaní vhodného kandidáta ešte pokračovať. Niekoľkí poslanci kritizovali zapojenie personálnej agentúry do procesu. Táto „sranda“ nás vyšla 804 eur. Neskôr primátor odovzdal slovo Ľubošovi Palajovi, ktorého navrhol do funkcie vymenovať. Ten sa stručne predstavil prítomným. V hlasovaní nakoniec získal podporu potrebných 7-mich poslancov.

Majetkové záležitosti
Medzi 21 majetkovými návrhmi boli niektoré naozaj kuriózne. Napríklad odkúpenie mestského pozemku chatárom z Bratislavy pred domom susedky, žiadosť o dva hektáre lesného pozemku za 1 euro (táto so zamietavým stanoviskom) alebo predaj pozemku staviteľovi, ktorý terasou zabral mestský pozemok, v cene 100 eur za m2. Majetková komisia chce týmto zabezpečiť dostatočnú prevenciu, aby takto ľudia pri kúpe mestských pozemkov nepostupovali. Okrem toho zaplatí stavebník pokutu za porušenie stavebného povolenia. Poslanci neschválili predaj pozemku za účelom rozšírenia stánku rýchleho občerstvenia na Nám. sv. Alžbety, ani vybudovania parkoviska pri stredisku Medea. Do verejnej obchodnej súťaže ponúkli 9 árový stavebný pozemok na ulici Spodnej.

Parkovanie
Poslanec Lalka prišiel s návrhom 30 minútového bezplatného parkovania v centre mesta. Novým poslancom som vysvetlila, prečo sme v roku 2016 zaviedli platené parkovanie a navrhla som, že pokiaľ tieto dôvody pominuli, aby sme platené parkovanie úplne zrušili. Polhodina zdarma nezapadá do konceptu, ktorý sme vtedy schválili, pretože pri platení od 9.00 do 15.00 majú parkujúci dokonca hodinu až dve ráno a rovnako poobede zdarma. Napríklad v Leviciach síce máte 15 minút zadarmo, ale parkovné platíte od 7.00 do 17.00 hod. Tieto sms však nie sú naozaj zadarmo, mesto za ne platí. Do diskusie sa zapojil odchádzajúci riaditeľ TS, ktorý podotkol, že v čase obeda, medzi 11.00 až 13.00, sa ťažko hľadá voľné parkovacie miesto a 30 minút zdarma situáciu len zhorší. Tiež na kamery prezradil verejné tajomstvo – toleranciu 10 minút, tzn. ak si idete napr. vybrať peniaze do bankomatu, pokutu nedostanete. Predseda komisie dopravy sa zaviazal, že na najbližšom zasadnutí 23. októbra 2019 sa bude komisia témou plateného parkovania zaoberať. Viceprimátor na záver poďakoval riaditeľovi Technických služieb za odvedenú prácu.

 

AJ CEZ DOVOLENKOVÉ OBDOBIE ROKOVALI POSLANCI DO NESKORÝCH VEČERNÝCH HODÍN (19.8.2019)
Zvoničku dostali Mestské lesy. Štálania majú opraviť byt v kultúrnom dome vo vlastnej réžii.

Informačný blok a rozpočet
V úvode zasadnutia mestského zastupiteľstva v pondelok 19. augusta primátor informoval o posunoch v rokovaniach so Stredoslovenskou distribučnou, a.s. a plánovanej výstavbe nového vedenia na trase Žarnovica – Nová Baňa do roku 2023. Ľady sa tiež pohli pri vzťahoch s obcou Brehy a po určení katastrálnej hranice – ľavá strana Hrona by sme spoločne mohli mať vďaka Stredoslovenskej vodárskej spoločnosti , a.s. novú kanalizáciu. Riadením Základnej školy Jána Zemana je aj naďalej poverená Mgr. Mariana Andrášiková. Pokračovali sme plnením rozpočtu za 1. polrok 2019 a 5. zmenou rozpočtu, v ktorej boli schválené niektoré dlho-očakávané investície, napríklad Wifi pre Teba, rekonštrukcia kúrenia na Štáloch, verejné osvetlenie ihriska pri ZŠ Jána Zemana, cyklochodníka Tajch, Viničnej cesty, Sadovníckej, Prírodnej, Záhrbu alebo vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na Zvoničke.

Exteriér Materskej školy Nábrežná
Témou dňa bola však rekonštrukcia exteriéru Materskej školy Nábrežná. Prišiel aj sám konateľ firmy Sport Service, s.r.o., ktorá mala už 2-krát predĺžený termín dodania, najprv z polovice decembra 2018 na máj a neskôr august 2019. Pán Kováč sa snažil tváriť presvedčivo, že dielo do konca augusta odovzdá, ale poslanci mu neuverili. Aj primátor, hoci najprv pozeral na vec pozitívne, postupom času priznal, že o tom pochybuje. Čo je horšie, neskôr začal spomínať potrebu právnických služieb. Z podnetu poslancov bolo súdnym znalcom medzičasom vypracované odborné stanovisko, čo pána Kováča prekvapilo. Dokonca podotkol, že sme na to nemali právo a je predčasné kvalitu častí diela hodnotiť, lebo nie sú dokončené. Kritiku si zlizla zamestnankyňa úradu Ing. Šeclová, ktorá robí tejto akcii stavebný dozor a vyzerá, že v budúcnosti bude vo väčšej miere využívaný externý stavebný dozor. Zarazilo ma aj rozhodnutie využiť rovnakého dodávateľa na EPDM povrch v škôlke na ulici Štúrovej, ktorý mal byť dodaný do konca apríla. Poprosila som vedenie mesta o storno tejto objednávky a nájdenie nového dodávateľa.

Majetkové veci
Medzi 12-timi majetkovými návrhmi boli aj štyri týkajúce sa právnických osôb a kúpa pozemkov, na ktorých sa nachádza parkovisko v rekreačnej oblasti Tajch. Pozemok na ulici Železničný rad bol prenajatý Združeniu za práva zvierat, o.z. z dôvodu zriadenia a vybudovania novej karanténnej stanice. Centrum pre deti a rodiny /Detský domov/ dostalo požehnanie poslancov na prenájom súčasnej budovy knižnice ako priestor pre riaditeľstvo, ekonomicko-prevádzkový úsek a odborných zamestnancov. Väčšina poslancov podporila prenájom budovy Zvonička v prospech firmy Mestské lesy, spol. s r.o., v súvislosti s pripravovaných projektom arboréta, hoci okolo návrhu bolo mnoho nejasností, napr. účel polievať dreviny vodou z vodovodu. Pri odobratí bytu na Štáloch z portfólia Mestského bytového podniku primátor prezradil svoj zámer prerábky súčasného bytu na apartmán vo forme dobrovoľníckej činnosti. Samozrejme, nie je to prvá lastovička dobrovoľníckych aktivít v prospech mesta v Novej Bani, tradičné je napríklad čistenie prírody alebo maľovanie zábradlí, či už pred školou alebo na Nábrežnej. Aj v minulosti sme uvažovali o ďalších aktivitách, napríklad sadenie stromčekov alebo oprava zatekajúcej strechy, myšlienka však padla na bezpečnosti práce.

Nariadenia, kódex a správy
Poslanci schválili upravené všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní služby – sociálny taxík a ďalšie nariadenie o opatrovateľskej službe, kde si po novom prijímateľ služby zaplatí 1,50 eur za hodinu. Vďaka tomu už nebudú musieť opatrovateľky pracovať za minimálnu mzdu. Etický kódex síce pani právnička podľa pripomienok poslancov z júnového zastupiteľstva neupravila a predložila nám takmer to isté znenie ako v júni, ale väčšina poslancov s tým nemala problém. Správy o hospodárení priniesli opačné výsledky ako po minulé roky – Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. skončil v strate 11.459,64 eur a Mestské lesy, spol. s r.o. so ziskom 7.090,41 eur. V diskusii dostalo priestor parkovanie pred MŠ Nábrežná. Kým Mestský úrad chce vytvoriť 18 nových miest, poslanci volajú pre komplexnejšom riešení vhodnom aj na vykladanie žiakov ZŠ Jána Zemana. Zasadnutie skončilo o 22.40 hod.

 

UŽ SÚ NASPÄŤ (17.6.2019)
Dva mesiace pripravované hlasovanie o dozornej rade prinieslo staro-nové zloženie.

Ani kódex, ani taxík
Primátor pripravil na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) opäť bohatý program. Hlavnú kontrolórku (HK) poslanci hneď v úvode požiadali o kontrolu obchodného styku poslancov voči mestu, mestským podnikom a kontrolu zmlúv o dielo nad 20.000 eur, ktoré boli menené dodatkami. Dosť nepodareným príkladom zo súčasnosti je Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná, ktorej priebeh má HK skontrolovať už do konca augusta. Ďalej sa na rad dostal etický kódex, ku ktorému mali poslanci toľko pripomienok, až bol stiahnutý z rokovania, bude prepracovaný a opätovne predložený na augustové mestské zastupiteľstvo. Štvrtá zmena rozpočtu bola prijatá vo verzii minulý týždeň okresanej finančnou komisiou, štatút denného centra seniorov Lipa prešiel bez členského poplatku. Zádrhel nastal pri sociálnom taxíku, pri ktorom bola skupina prijímateľov tejto sociálnej pomoci tak široko definovaná, žeby ho mohla využiť napr. mamička dieťaťa do 6 rokov na nákup základných potravín 10-krát do mesiaca, bez ďalšieho obmedzenia. Riziko neoprávneného využívania služby by bolo na pleciach taxikárov. Materiál bol tiež stiahnutý na prepracovanie.

„Nová“ dozorná rada
Dôležitou súčasťou včerajšieho zasadnutia MsZ bola voľba členov dozornej rady Mestských lesov, spol. s r.o. Program sa prekvapivo menil až trikrát a podstatné, zdá sa, bolo, aby sa o členoch hlasovalo pred majetkovými vecami, v ktorých výsledku mali niektorí poslanci osobný záujem. Keďže etický kódex neprešiel, na tento konflikt záujmov nemuseli upozorňovať. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva boli prizvaní dvaja kandidáti za odbornú verejnosť – Ing. Štefan Havran a Ing. Stanislav Maruška. Obaja dostali priestor na prezentáciu. Hoci jeden mal podrobne zmapované fungovanie mestských lesov a pripravený plán, čo zlepšiť, napríklad robiť výberové konania na dodávateľov aj pilčíkov, zverejňovať ceny na webe spoločnosti a investovať viac prostriedkov do lesných ciest, druhý sa skôr zameral na svoje pracovné skúsenosti a víziu ohľadne dozornej rady nepredstavil. Práve druhý spomínaný však nakoniec tesnou väčšinou uspel. Verejno-tajnou voľbou si poslanci zvolili členov dozornej rady: Ing. Štefan Havran, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď a Ing. Karol Tužinský.

Stravné, projekty a pozemky
Povinnou jazdou bolo schválenie dokumentu ohľadne dotácie štátu na stravovanie školákov v sume 1,20 eura od 1. septembra 2019. Poslanci podporili aj predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektov: Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa, Dokončenie modernizácie objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa a Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa. Medzi 26-mi majetkovými vecami bol aj pozemok pre Knauf za účelom vybudovania parkoviska, čo by mohlo priniesť odľahčenie dopravnej situácie smerom k železničnej stanici, kde teraz kamióny parkujú. Ďalej sme schvaľovali prenájom pre obec Brehy v symbolických ročných sumách – 30 eur za ihrisko a 20 eur za budovu na ihrisku. Zdržala nás aj čierna stavba – terasa k rekreačnej chatke na Tajchu, kde žiadateľ vraj omylom zabral mestský pozemok. Poslanci mu odpredaj neschválili ani v dohodnutej vyššej sume 20 eur / m2 pre pozemky pod čiernymi stavbami. Ďalší postup, krajne aj vo forme zbúrania terasy, určí Stavebný úrad.

Technické služby
V interpeláciách dostáva najviac priestoru riaditeľ Technických služieb (TS), ktorý informoval o stave rekonštrukcie ciest. Na výtlkoch sa postupne pracuje, súvislé asfaltovanie vyhrala firma Metrostav. Cesty Tajch, Záhrbská a Kútovská budú vyasfaltované do jedného mesiaca od podpisu zmluvy. Ak sa podarí pomocou aukcie v termíne k 1. júlu obstarať súvislé asfaltovanie ulice Nad Hrádzou, mohlo by sa s jej realizáciou začať už v polovici júla s ukončením v polovici septembra. Moja otázka sa týkala vianočných trhov, ako sme na tom s prípravami elektrickej prípojky, aby bola dodávka elektrickej energie postačujúca. Riaditeľ TS vie v sume cca 1.500 eur zabezpečiť dlhodobé riešenie – prípojku z tržnice do Radničného parku. To by sa mohlo zísť aj pri ďalších podujatiach. Pri otázke poslanca Lalku na odstavnú plochu na Školskej Bakoš uviedol, že bude realizovaná do 6-tich týždňov po súťaži, ktorou sa práve zaoberá. Poslanec Kološta upozornil na zlý stav Radničného parku, kde nedávno CVČ robilo súťaž Malý záchranár a požiadal o nápravu. Poslanci rokovanie skončili o hodinu a pol skôr ako naposledy o 21:21.

 

MESTSKÉ LESY BUDÚ DOČASNE FUNGOVAŤ BEZ DOZORNEJ RADY

Poslanci v stredu 24. apríla 2019 na Mestskom úrade (MsÚ) potiahli 8-hodinovú pracovnú šichtu od 15:00 do 23:00 hod. V závere zasadnutia odvolali dozornú radu.

Zloženie sľubu a informačný blok mesta
V stredu 24. apríla 2019 som sa stala trinástou poslankyňou mestského zastupiteľstva (MsZ). Hoci som si myslela, že nastupujem do rozbehnutého, pokojne cestujúceho vlaku, včerajšie mestské zastupiteľstvo ma presvedčilo o opaku. Pán primátor v úvode prezradil novinky z fungovania mesta. Bola zriadená rada seniorov (viac informácií nájdete na linku https://www.novabana.sk/samosprava/rada-seniorov). Dobrou správou je snaha primátora, riaditeľa Technických služieb a ďalších o zvýšenie kapacity elektrickej energie v našom meste. Čo sa týka bytovky , popri kapacite bol problém s chýbajúcimi ističmi pre jednotlivé vchody. Kedy sa nájomníci budú sťahovať, si nikto netrúfol odhadnúť. Prvý rok bude bytovku prenajímať firma Ellio s.r.o. za mierne zvýšené nájomné voči tomu, čo budú neskôr nájomníci platiť mestu. O post riaditeľa ZŠ Jána Zemana sa zaujímavú dvaja uchádzači, z ktorých rada školy vyberie jedného približne v polovici mája, aby mohol k 1. júnu nastúpiť do funkcie.

Záverečný účet mesta a zmena rozpočtu
V roku 2018 sa viacero plánovaných akcií nerealizovalo. Toho dôsledkom je aj stav rezervného fondu vo výške 690.778,22 eur. Aj vďaka tomu majú súčasní poslanci možnosť investovať v rámci kapitálových výdavkov do rôznych projektov. V druhej zmene rozpočtu podporili napríklad vybudovanie altánku Pod sekvojou, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu vykurovania KD Štále alebo nákup nového lisovacieho kukavozu s pohonom 4 x 4. Väčšou investíciou je aj rekonštrukcia a vybavenie školskej jedálne ZŠ Jána Zemana v sume 70.000 eur z dôvodu obedov zadarmo od 1. septembra 2019. V bežnom rozpočte sa objavili príspevky na rekreáciu. Zatiaľ však len pre zamestnancov MsÚ. Školskí pracovníci by mohli prísť na rad v budúcnosti, pokiaľ príspevky poskytne aj štát. Pri Technických službách (TS) nevzniká zákonná povinnosť, keďže zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, a preto im zatiaľ prostriedky na rekreáciu neboli vyčlenené. Nedopatrením poslanci otvorili tému kosenia dodávateľsky až v závere zasadnutia a riaditeľ TS už mohol len konštatovať, že na verejnú zeleň – kosenie dodávateľsky má v rozpočte plánovanú 0. Hoci jeden pozmeňovací návrh prišiel od poslanca Hudeca ohľadne stiahnutia výdavkov na altánok, nebol schválený. Prešiel návrh predložený MsÚ.

Majetkové veci, verejný poriadok
Poslanci schválili aktualizovanú koncepciu nakladania s nehnuteľným majetkom (budovami) mesta, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a hlasovali o 21 majetkových návrhoch. Pri zásadách hospodárenia pani Zigová na moju otázku ohľadne rozdielu medzi priamym predajom a verejnou obchodnou súťažou potvrdila, že pre mesto je výhodnejšia verejná obchodná súťaž. Priamy predaj dával v minulosti poslancom možnosť rozhodnúť o neprevedení majetku osobe, ktorá súťaž vyhrala. To by sa už v našom meste nemalo stávať. Poslanec Moško vyjadril pripomienky k zdĺhavému spracovaniu majetkových vecí, na ktoré vraj doplatil pri zveľadení svojej prevádzky na Tajchu. Primátor preto návrh neschváliť predaj pozemku v jeho prospech stiahol a prisľúbil, že bude znova prehodnotený a na MsÚ bude personálne posilnená majetková agenda. Hoci poslanci včera schválili spôsob prevodu osobitným zreteľom dvoch pozemkov s rozlohou vyše 10 árov, pri predaji 14 m2 v prospech majiteľa neďalekého lyžiarskeho strediska sa priklonili k zamietavému stanovisku. Poslanec Lalka s dočasne zriadenou komisiou pripravil všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o verejnom poriadku, podľa ktorého môžete používať zábavnú pyrotechniku len na Silvestra od 18:00 do 2:00 druhého dňa alebo s povolením mesta, na základe žiadosti zaslanej minimálne 10 dní vopred pred plánovaným ohňostrojom. Na verejnom priestranstve je zakázané kŕmiť voľne sa pohybujúce psy, mačka, kačky a v letnej sezóne kúpať psov v Tajchu. Terasy reštaurácií môžu byť cez týždeň otvorené do 22:00, v piatok, sobotu do 24:00 a v rekreačnej oblasti Tajch do 1:00 v noci.

Dozorné rady
V závere programu MsZ rokovalo o členoch dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. a Mestských lesov spol. s r.o. Kým členovia Mestského bytového podniku prešli bez problémov, pri Mestských lesoch sa spustila rozsiahla diskusia. Poslanec Rafaj sa vyjadril, žeby mali dostať priestor noví poslanci. Aj poslanec Lalka súhlasil s týmto názorom a navrhol rotáciu, ktorú pozná zo svojej profesionálnej praxe. Hoci v návrhu sa popri súčasných členoch nakoniec neobjavil, vysvetlil, prečo by chcel byť súčasťou dozornej rady a vyzval k tomu aj ostatných. Na to nie všetci záujemcovia reagovali. Navrhol tiež tajnú voľbu. Poslanci Marko a Tužinský priebežne odpovedali diskutujúcim a spolu so samotným konateľom poskytli analýzu výborných hospodárskych výsledkov spoločnosti. Ozvala som sa aj ja s niekoľkými postrehmi – páči sa mi, že v rade bude odborník z praxe. Zároveň som konštatovala, že nikto z nás súčasných členov podľa môjho názoru nie je odborníkom z praxe a naše miesto v rade doposiaľ súviselo s poslaneckým mandátom. Kým niektorí poslanci navrhovali, aby bol v rade lesník, pán primátor za postačujúce pokladá, ak je v nej poľovník. Hoci návrh na tajnú voľbu pri odvolávaní súčasnej dozornej rady neprešiel, okolo 22:30 sa poslanci v hlasovaní tesnou väčšinou siedmich hlasov vyjadrili za jej odvolanie. Nová rada by mala byť schválená na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.