Súhrny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

 

AJ CEZ DOVOLENKOVÉ OBDOBIE ROKOVALI POSLANCI DO NESKORÝCH VEČERNÝCH HODÍN
Zvoničku dostali Mestské lesy. Štálania majú opraviť byt v kultúrnom dome vo vlastnej réžii.

Informačný blok a rozpočet
V úvode zasadnutia mestského zastupiteľstva v pondelok 19. augusta primátor informoval o posunoch v rokovaniach so Stredoslovenskou distribučnou, a.s. a plánovanej výstavbe nového vedenia na trase Žarnovica – Nová Baňa do roku 2023. Ľady sa tiež pohli pri vzťahoch s obcou Brehy a po určení katastrálnej hranice – ľavá strana Hrona by sme spoločne mohli mať vďaka Stredoslovenskej vodárskej spoločnosti , a.s. novú kanalizáciu. Riadením Základnej školy Jána Zemana je aj naďalej poverená Mgr. Mariana Andrášiková. Pokračovali sme plnením rozpočtu za 1. polrok 2019 a 5. zmenou rozpočtu, v ktorej boli schválené niektoré dlho-očakávané investície, napríklad Wifi pre Teba, rekonštrukcia kúrenia na Štáloch, verejné osvetlenie ihriska pri ZŠ Jána Zemana, cyklochodníka Tajch, Viničnej cesty, Sadovníckej, Prírodnej, Záhrbu alebo vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na Zvoničke.

Exteriér Materskej školy Nábrežná
Témou dňa bola však rekonštrukcia exteriéru Materskej školy Nábrežná. Prišiel aj sám konateľ firmy Sport Service, s.r.o., ktorá mala už 2-krát predĺžený termín dodania, najprv z polovice decembra 2018 na máj a neskôr august 2019. Pán Kováč sa snažil tváriť presvedčivo, že dielo do konca augusta odovzdá, ale poslanci mu neuverili. Aj primátor, hoci najprv pozeral na vec pozitívne, postupom času priznal, že o tom pochybuje. Čo je horšie, neskôr začal spomínať potrebu právnických služieb. Z podnetu poslancov bolo súdnym znalcom medzičasom vypracované odborné stanovisko, čo pána Kováča prekvapilo. Dokonca podotkol, že sme na to nemali právo a je predčasné kvalitu častí diela hodnotiť, lebo nie sú dokončené. Kritiku si zlizla zamestnankyňa úradu Ing. Šeclová, ktorá robí tejto akcii stavebný dozor a vyzerá, že v budúcnosti bude vo väčšej miere využívaný externý stavebný dozor. Zarazilo ma aj rozhodnutie využiť rovnakého dodávateľa na EPDM povrch v škôlke na ulici Štúrovej, ktorý mal byť dodaný do konca apríla. Poprosila som vedenie mesta o storno tejto objednávky a nájdenie nového dodávateľa.

Majetkové veci
Medzi 12-timi majetkovými návrhmi boli aj štyri týkajúce sa právnických osôb a kúpa pozemkov, na ktorých sa nachádza parkovisko v rekreačnej oblasti Tajch. Pozemok na ulici Železničný rad bol prenajatý Združeniu za práva zvierat, o.z. z dôvodu zriadenia a vybudovania novej karanténnej stanice. Centrum pre deti a rodiny /Detský domov/ dostalo požehnanie poslancov na prenájom súčasnej budovy knižnice ako priestor pre riaditeľstvo, ekonomicko-prevádzkový úsek a odborných zamestnancov. Väčšina poslancov podporila prenájom budovy Zvonička v prospech firmy Mestské lesy, spol. s r.o., v súvislosti s pripravovaných projektom arboréta, hoci okolo návrhu bolo mnoho nejasností, napr. účel polievať dreviny vodou z vodovodu. Pri odobratí bytu na Štáloch z portfólia Mestského bytového podniku primátor prezradil svoj zámer prerábky súčasného bytu na apartmán vo forme dobrovoľníckej činnosti. Samozrejme, nie je to prvá lastovička dobrovoľníckych aktivít v prospech mesta v Novej Bani, tradičné je napríklad čistenie prírody alebo maľovanie zábradlí, či už pred školou alebo na Nábrežnej. Aj v minulosti sme uvažovali o ďalších aktivitách, napríklad sadenie stromčekov alebo oprava zatekajúcej strechy, myšlienka však padla na bezpečnosti práce.

Nariadenia, kódex a správy
Poslanci schválili upravené všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní služby – sociálny taxík a ďalšie nariadenie o opatrovateľskej službe, kde si po novom prijímateľ služby zaplatí 1,50 eur za hodinu. Vďaka tomu už nebudú musieť opatrovateľky pracovať za minimálnu mzdu. Etický kódex síce pani právnička podľa pripomienok poslancov z júnového zastupiteľstva neupravila a predložila nám takmer to isté znenie ako v júni, ale väčšina poslancov s tým nemala problém. Správy o hospodárení priniesli opačné výsledky ako po minulé roky – Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. skončil v strate 11.459,64 eur a Mestské lesy, spol. s r.o. so ziskom 7.090,41 eur. V diskusii dostalo priestor parkovanie pred MŠ Nábrežná. Kým Mestský úrad chce vytvoriť 18 nových miest, poslanci volajú pre komplexnejšom riešení vhodnom aj na vykladanie žiakov ZŠ Jána Zemana. Zasadnutie skončilo o 22.40 hod.

 

UŽ SÚ NASPÄŤ (17.6.2019)
Dva mesiace pripravované hlasovanie o dozornej rade prinieslo staro-nové zloženie.

Ani kódex, ani taxík
Primátor pripravil na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) opäť bohatý program. Hlavnú kontrolórku (HK) poslanci hneď v úvode požiadali o kontrolu obchodného styku poslancov voči mestu, mestským podnikom a kontrolu zmlúv o dielo nad 20.000 eur, ktoré boli menené dodatkami. Dosť nepodareným príkladom zo súčasnosti je Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná, ktorej priebeh má HK skontrolovať už do konca augusta. Ďalej sa na rad dostal etický kódex, ku ktorému mali poslanci toľko pripomienok, až bol stiahnutý z rokovania, bude prepracovaný a opätovne predložený na augustové mestské zastupiteľstvo. Štvrtá zmena rozpočtu bola prijatá vo verzii minulý týždeň okresanej finančnou komisiou, štatút denného centra seniorov Lipa prešiel bez členského poplatku. Zádrhel nastal pri sociálnom taxíku, pri ktorom bola skupina prijímateľov tejto sociálnej pomoci tak široko definovaná, žeby ho mohla využiť napr. mamička dieťaťa do 6 rokov na nákup základných potravín 10-krát do mesiaca, bez ďalšieho obmedzenia. Riziko neoprávneného využívania služby by bolo na pleciach taxikárov. Materiál bol tiež stiahnutý na prepracovanie.

„Nová“ dozorná rada
Dôležitou súčasťou včerajšieho zasadnutia MsZ bola voľba členov dozornej rady Mestských lesov, spol. s r.o. Program sa prekvapivo menil až trikrát a podstatné, zdá sa, bolo, aby sa o členoch hlasovalo pred majetkovými vecami, v ktorých výsledku mali niektorí poslanci osobný záujem. Keďže etický kódex neprešiel, na tento konflikt záujmov nemuseli upozorňovať. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva boli prizvaní dvaja kandidáti za odbornú verejnosť – Ing. Štefan Havran a Ing. Stanislav Maruška. Obaja dostali priestor na prezentáciu. Hoci jeden mal podrobne zmapované fungovanie mestských lesov a pripravený plán, čo zlepšiť, napríklad robiť výberové konania na dodávateľov aj pilčíkov, zverejňovať ceny na webe spoločnosti a investovať viac prostriedkov do lesných ciest, druhý sa skôr zameral na svoje pracovné skúsenosti a víziu ohľadne dozornej rady nepredstavil. Práve druhý spomínaný však nakoniec tesnou väčšinou uspel. Verejno-tajnou voľbou si poslanci zvolili členov dozornej rady: Ing. Štefan Havran, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď a Ing. Karol Tužinský.

Stravné, projekty a pozemky
Povinnou jazdou bolo schválenie dokumentu ohľadne dotácie štátu na stravovanie školákov v sume 1,20 eura od 1. septembra 2019. Poslanci podporili aj predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektov: Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa, Dokončenie modernizácie objektu hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa a Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa. Medzi 26-mi majetkovými vecami bol aj pozemok pre Knauf za účelom vybudovania parkoviska, čo by mohlo priniesť odľahčenie dopravnej situácie smerom k železničnej stanici, kde teraz kamióny parkujú. Ďalej sme schvaľovali prenájom pre obec Brehy v symbolických ročných sumách – 30 eur za ihrisko a 20 eur za budovu na ihrisku. Zdržala nás aj čierna stavba – terasa k rekreačnej chatke na Tajchu, kde žiadateľ vraj omylom zabral mestský pozemok. Poslanci mu odpredaj neschválili ani v dohodnutej vyššej sume 20 eur / m2 pre pozemky pod čiernymi stavbami. Ďalší postup, krajne aj vo forme zbúrania terasy, určí Stavebný úrad.

Technické služby
V interpeláciách dostáva najviac priestoru riaditeľ Technických služieb (TS), ktorý informoval o stave rekonštrukcie ciest. Na výtlkoch sa postupne pracuje, súvislé asfaltovanie vyhrala firma Metrostav. Cesty Tajch, Záhrbská a Kútovská budú vyasfaltované do jedného mesiaca od podpisu zmluvy. Ak sa podarí pomocou aukcie v termíne k 1. júlu obstarať súvislé asfaltovanie ulice Nad Hrádzou, mohlo by sa s jej realizáciou začať už v polovici júla s ukončením v polovici septembra. Moja otázka sa týkala vianočných trhov, ako sme na tom s prípravami elektrickej prípojky, aby bola dodávka elektrickej energie postačujúca. Riaditeľ TS vie v sume cca 1.500 eur zabezpečiť dlhodobé riešenie – prípojku z tržnice do Radničného parku. To by sa mohlo zísť aj pri ďalších podujatiach. Pri otázke poslanca Lalku na odstavnú plochu na Školskej Bakoš uviedol, že bude realizovaná do 6-tich týždňov po súťaži, ktorou sa práve zaoberá. Poslanec Kološta upozornil na zlý stav Radničného parku, kde nedávno CVČ robilo súťaž Malý záchranár a požiadal o nápravu. Poslanci rokovanie skončili o hodinu a pol skôr ako naposledy o 21:21.

 

MESTSKÉ LESY BUDÚ DOČASNE FUNGOVAŤ BEZ DOZORNEJ RADY

Poslanci v stredu 24. apríla 2019 na Mestskom úrade (MsÚ) potiahli 8-hodinovú pracovnú šichtu od 15:00 do 23:00 hod. V závere zasadnutia odvolali dozornú radu.

Zloženie sľubu a informačný blok mesta
V stredu 24. apríla 2019 som sa stala trinástou poslankyňou mestského zastupiteľstva (MsZ). Hoci som si myslela, že nastupujem do rozbehnutého, pokojne cestujúceho vlaku, včerajšie mestské zastupiteľstvo ma presvedčilo o opaku. Pán primátor v úvode prezradil novinky z fungovania mesta. Bola zriadená rada seniorov (viac informácií nájdete na linku https://www.novabana.sk/samosprava/rada-seniorov). Dobrou správou je snaha primátora, riaditeľa Technických služieb a ďalších o zvýšenie kapacity elektrickej energie v našom meste. Čo sa týka bytovky , popri kapacite bol problém s chýbajúcimi ističmi pre jednotlivé vchody. Kedy sa nájomníci budú sťahovať, si nikto netrúfol odhadnúť. Prvý rok bude bytovku prenajímať firma Ellio s.r.o. za mierne zvýšené nájomné voči tomu, čo budú neskôr nájomníci platiť mestu. O post riaditeľa ZŠ Jána Zemana sa zaujímavú dvaja uchádzači, z ktorých rada školy vyberie jedného približne v polovici mája, aby mohol k 1. júnu nastúpiť do funkcie.

Záverečný účet mesta a zmena rozpočtu
V roku 2018 sa viacero plánovaných akcií nerealizovalo. Toho dôsledkom je aj stav rezervného fondu vo výške 690.778,22 eur. Aj vďaka tomu majú súčasní poslanci možnosť investovať v rámci kapitálových výdavkov do rôznych projektov. V druhej zmene rozpočtu podporili napríklad vybudovanie altánku Pod sekvojou, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu vykurovania KD Štále alebo nákup nového lisovacieho kukavozu s pohonom 4 x 4. Väčšou investíciou je aj rekonštrukcia a vybavenie školskej jedálne ZŠ Jána Zemana v sume 70.000 eur z dôvodu obedov zadarmo od 1. septembra 2019. V bežnom rozpočte sa objavili príspevky na rekreáciu. Zatiaľ však len pre zamestnancov MsÚ. Školskí pracovníci by mohli prísť na rad v budúcnosti, pokiaľ príspevky poskytne aj štát. Pri Technických službách (TS) nevzniká zákonná povinnosť, keďže zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, a preto im zatiaľ prostriedky na rekreáciu neboli vyčlenené. Nedopatrením poslanci otvorili tému kosenia dodávateľsky až v závere zasadnutia a riaditeľ TS už mohol len konštatovať, že na verejnú zeleň – kosenie dodávateľsky má v rozpočte plánovanú 0. Hoci jeden pozmeňovací návrh prišiel od poslanca Hudeca ohľadne stiahnutia výdavkov na altánok, nebol schválený. Prešiel návrh predložený MsÚ.

Majetkové veci, verejný poriadok
Poslanci schválili aktualizovanú koncepciu nakladania s nehnuteľným majetkom (budovami) mesta, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a hlasovali o 21 majetkových návrhoch. Pri zásadách hospodárenia pani Zigová na moju otázku ohľadne rozdielu medzi priamym predajom a verejnou obchodnou súťažou potvrdila, že pre mesto je výhodnejšia verejná obchodná súťaž. Priamy predaj dával v minulosti poslancom možnosť rozhodnúť o neprevedení majetku osobe, ktorá súťaž vyhrala. To by sa už v našom meste nemalo stávať. Poslanec Moško vyjadril pripomienky k zdĺhavému spracovaniu majetkových vecí, na ktoré vraj doplatil pri zveľadení svojej prevádzky na Tajchu. Primátor preto návrh neschváliť predaj pozemku v jeho prospech stiahol a prisľúbil, že bude znova prehodnotený a na MsÚ bude personálne posilnená majetková agenda. Hoci poslanci včera schválili spôsob prevodu osobitným zreteľom dvoch pozemkov s rozlohou vyše 10 árov, pri predaji 14 m2 v prospech majiteľa neďalekého lyžiarskeho strediska sa priklonili k zamietavému stanovisku. Poslanec Lalka s dočasne zriadenou komisiou pripravil všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o verejnom poriadku, podľa ktorého môžete používať zábavnú pyrotechniku len na Silvestra od 18:00 do 2:00 druhého dňa alebo s povolením mesta, na základe žiadosti zaslanej minimálne 10 dní vopred pred plánovaným ohňostrojom. Na verejnom priestranstve je zakázané kŕmiť voľne sa pohybujúce psy, mačka, kačky a v letnej sezóne kúpať psov v Tajchu. Terasy reštaurácií môžu byť cez týždeň otvorené do 22:00, v piatok, sobotu do 24:00 a v rekreačnej oblasti Tajch do 1:00 v noci.

Dozorné rady
V závere programu MsZ rokovalo o členoch dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. a Mestských lesov spol. s r.o. Kým členovia Mestského bytového podniku prešli bez problémov, pri Mestských lesoch sa spustila rozsiahla diskusia. Poslanec Rafaj sa vyjadril, žeby mali dostať priestor noví poslanci. Aj poslanec Lalka súhlasil s týmto názorom a navrhol rotáciu, ktorú pozná zo svojej profesionálnej praxe. Hoci v návrhu sa popri súčasných členoch nakoniec neobjavil, vysvetlil, prečo by chcel byť súčasťou dozornej rady a vyzval k tomu aj ostatných. Na to nie všetci záujemcovia reagovali. Navrhol tiež tajnú voľbu. Poslanci Marko a Tužinský priebežne odpovedali diskutujúcim a spolu so samotným konateľom poskytli analýzu výborných hospodárskych výsledkov spoločnosti. Ozvala som sa aj ja s niekoľkými postrehmi – páči sa mi, že v rade bude odborník z praxe. Zároveň som konštatovala, že nikto z nás súčasných členov podľa môjho názoru nie je odborníkom z praxe a naše miesto v rade doposiaľ súviselo s poslaneckým mandátom. Kým niektorí poslanci navrhovali, aby bol v rade lesník, pán primátor za postačujúce pokladá, ak je v nej poľovník. Hoci návrh na tajnú voľbu pri odvolávaní súčasnej dozornej rady neprešiel, okolo 22:30 sa poslanci v hlasovaní tesnou väčšinou siedmich hlasov vyjadrili za jej odvolanie. Nová rada by mala byť schválená na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.