Otázky a odpovede, ktoré sme nestihli na verejnej diskusii

 

  • Pani Valachovičová, rozhodli ste sa kandidovať len na post primátora, pán Jaďuď kandiduje okrem toho ako poslanec. Mohli by ste, prosím, vaše rozhodnutia zdôvodniť ?

Zdôvodnenie je pomerne jednoznačné – kandidujem iba za primátorku, pretože chcem byť primátorka. Toto rozhodnutie si nepoisťujem spôsobom – keď nie primátor, tak aspoň poslanec. Okrem toho, odkedy som po materskej v marci 2017 nastúpila naspäť do práce v Leviciach, už som mala čo robiť, aby som udržala tempo práce poslankyne, ktoré som si od začiatku stanovila na celkom nadštandardnej úrovni. Práca v troch komisiách, v dozornej rade spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o, rade školy pri Centre voľného času a zasadnutia mestských zastupiteľstiev žiadali svoj čas. Práca pre mesto ma oslovila natoľko, že sa jej chcem venovať na plný úväzok.

 

  • Vaše programy sa vo veľkej miere neodlišujú. Obaja chcete všetko zlepšiť, sfunkčniť, stransparentniť. V čom ste podľa Vás iný a lepší ako Váš protikandidát?

Veľkou výhodou je moja nezávislosť. Nie som politický kandidát, ale kandidát “z ľudu”. Nepodporujú ma zoskupenia s pochybným zázemím, zároveň si nezatváram dvierka v prípade zmeny vo “veľkej” politike. S mestom som zžitá, aktívne spolupracujem so zamestnancami MsÚ, mestskými organizáciami, športovými klubmi i občianskymi združeniami. V programe sa viac zameriavam na históriu nášho mesta, konkrétne napríklad myšlienkou baníckeho skanzenu, ktorú som podporila aj ako poslankyňa. Tento projekt ešte viac zintenzívni cestovný ruch v meste.

 

  • Ako by ste vyriešili križovatku pri Lidli? Je neprehľadná a nebezpečná.

Riešenie križovatky pri Lídli nechávam na odborníkov. Po tom, čo zadanie vzdala projektantka Ing. Tatarkovičová, musíme ísť ďalej. Témy sa v rámci svojej diplomovky chopil mladý Novobančan, ktorý študuje na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. V programe simuluje súčasnú situáciu, ďalej riešenie pani projektantky, kruhový objazd a ako štvrtú alternatívu pripraví svoj vlastný návrh. Do procesu zapojím aj ďalších skúsených dopravných inžinierov, projektantov tak, aby sme mali definitívny návrh riešenia k dispozícii už budúci rok. Jedná sa však o križovatku ciest v správe viacerých subjektov, preto bude kľúčová aj komunikácia s Regionálnou správou ciest (RSC) a vlastníkmi priľahlých pozemkov. Verím, že RSC sa bude podieľať na spolufinancovaní.

 

  • 50 000 eur na šport a cca 7 000 na kultúru? Čo plánuje komisia kultúry,vzdelávania a športu urobiť s týmto nepomerom, keďže ste jej členkou?

Vysvetlím: Celkovo je v mestskom rozpočte viac peňazí zahrnutých na kultúru – 202.842 eur ako na šport – 99.151 eur. Sumy 50.000 ku 7.500 eur (šport/kultúra) sú v rámci rozpočtu mesta na rok 2018 určené na dotácie právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom. Komisia pripravila návrh na deľbu dotácií na svojom zasadnutí 9.1.2018 a mestské zastupiteľstvo schválilo sumy na zasadnutí 1.2.2018. Nepomer v rámci dotácií sa dá zdôvodniť tak, že kým športové aktivity poskytujú športové kluby, ktoré určitou mierou dotuje mesto, kultúrne aktivity sú vo veľkej miere zabezpečované cez mesto. Ako príklad uvádzam program Novobanského jarmoku, silvestrovský ohňostroj, platené predstavenia alebo videoprojekcie v kine Vatra. Ďalej sú v programe „Kultúra“ zahrnuté platy zamestnancov Oddelenia kultúry a informácií MsÚ. Komisia presadila nárast súm na dotácie z pôvodných 40.000/3.800 eur na súčasných 50.000/7.500 eur. Bolo to potrebné aj preto, že sme začali zverejňovať možnosť žiadať o dotácie a následne podporili nové subjekty. Príkladom sú FS Háj alebo Novobanský banícky spolok, ktoré reprezentujú Novú Baňu na rôznych podujatiach. V oblasti športu sme zmenili prístup, keď  ½ sumy na dotácie už nejde Mestskému futbalovému klubu.

 

  • Aké máte, prosím, plány s mestskou políciou v Novej Bani?

Mestskú políciu zachovám, avšak budem na ňu klásť vyššie požiadavky. Nemyslite si však, že teraz mestskí policajti nič nerobia, iba dávajú pokuty za parkovanie. Okrem cestnej premávky, ochrany majetku, odchytu psov zabezpečujú verejný poriadok, preventívne kontroly v lesoch, aj kontrolu nezákonného nakladania s odpadmi. Pri siedmich zamestnancoch síce nefungujú nepretržite, ale sú dôležitým článkom v bezpečnosti mesta. Chcem, aby ešte aktívnejšie spolupracovali s Mestskými lesmi pri objasňovaní úbytkov dreva. Zabezpečím, aby harmonogram ich prác bol vopred zverejnený na webe mesta, aj v odkazovači mobilu, aby ľudia vedeli, kedy ich môžu požiadať o pomoc. V iných vážnych prípadoch je nutné osloviť štátnu políciu. Predpokladám, že nové povinnosti im pribudnú aj v súvislosti s aplikáciou Odkaz pre starostu.

 

  • Aké ďalšie zdroje príjmov mesta vidíte ako reálne? Je podľa Vás nastavenie vzťahov Mesto vs. Podnikatelia v poriadku?

Okrem podielových daní, miestnych daní, kapitálových príjmov mesta, príjmov z nájomného, transferov zo štátu a ďalších zvyčajných príjmov chcem využiť aj zdroje ako rôzne grantové schémy, podpory ministerstiev, eurofondy či výzvy rôznych subjektov. Posledné štyri roky bolo čerpanie slabšie, z väčších projektov možno spomenúť modernizáciu verejného osvetlenia alebo prebiehajúce obstaranie záhradných kompostérov pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch. Som pripravená klopať na dvere rôznych ministerstiev a iných inštitúcií a vybavovať peniaze pre mesto.

Chcem organizovať stretnutia s podnikateľmi a vypočuť si, v čom by očakávali podporu od mesta. Za samozrejmosť považujem zrýchlenie vybavenia povolení na podnikateľské prevádzky, aj zatraktívnenie mestských priestorov na prenájom. Zaujal ma tiež nápad zdieľaného priestoru pre živnostníkov, kde by sa mohli vo vyhradenom čase stretávať a riešiť svoje podnikateľské aktivity. Takéto “coworking hubs” už fungujú vo väčších mestách.

 

Nová Baňa diskutovala – v nedeľu 4. 11. 2018 v CVČ