Program – blok 1

Nová Baňa ako lákavé prostredie pre život

Bytová otázka

Pomerne často dostávam otázku, či neviem o nejakom voľnom byte v Novej Bani. Nepotrvá snáď už dlho a Nová Baňa bude môcť 39-tim žiadateľom odovzdať do užívania nové byty na sídlisku Pod Sekvojou.

Nie všetkým však život v “činžákoch” vyhovuje a ťahá ich to do rodinných domov. V obciach pripravujú nové ulice s technickou infraštruktúrou a predávajú už pripravené stavebné pozemky so všetkými potrebnými prípojkami. V Novej Bani takto vzniklo v minulosti niekoľko stavebných pozemkov pod Zvoničkou. V súčasnosti prebieha súťaž o posledný pozemok.

Niektorí ľudia vyhľadávajú pozemky „na samote”. Narážajú na problém s výstavbou rodinných domov v týchto lokalitách. Práve v súčasnosti sa začína s aktualizáciou Územného plánu mesta Nová Baňa a bude možné čiastočne ich požiadavky naplniť. Mesto Nová Baňa zverilo obstaranie dokumentácie Ing. arch. Beáte Mikušovej za sumu 3.950 eur. Konkrétny termín dodania nebol stanovený, pretože závisí od viacerých okolností. Dúfam, že už budúci rok poslanci schvália aktualizovaný územný plán.

Ako nájsť vhodný stavebný pozemok a na čo všetko si dať pozor? Čo treba doložiť k stavebnému povoleniu? Ako postupovať, ak chcete prerobiť starší dom? Na zodpovedanie týchto otázok chcem potenciálnym staviteľom minimálne raz ročne ponúknuť verejné stretnutie s pracovníčkami Stavebného úradu, ktoré im v kocke poskytnú manuál, na čo všetko by mali pri vybavovačkách pamätať.

Plány v oblasti školstva

V Novej Bani máme niekoľko škôl. Aká je úloha mesta pri výchove a vzdelávaní?

Mesto Nová Baňa je zriaďovateľom Materskej školy Nábrežná, Základnej školy Jána Zemana, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. V meste však máme aj Spojenú školu, Základnú školu svätej Alžbety a stredné školy – Gymnázium Františka Švantnera a Strednú odbornú školu obchodu a služieb.

Počas práce poslankyne a predsedníčky komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani som aktívne spolupracovala so školami. Spomeniem spoločné vydarené akcie ako ľahkoatletický míting, čistenie NCH Zvonička, benefičný koncert, Európsky týždeň mobility a deň bez áut. Veľmi si želám, aby takáto rozmanitá ponuka škôl zostala v Novej Bani zachovaná.

V posledných rokoch počet žiakov ZŠ Jána Zemana trošku klesol. Kým v školskom roku 2015/2016 bol 405, tento rok je 383. Čím pritiahnuť ďalších žiakov? S nápadom prišiel pred dvoma rokmi Ing. Dušan Šipikal, manažér MFK Nová Baňa. Jedná sa o športovú triedu. Medzičasom sa k myšlienke pridal ŠK Karate Nová Baňa. Ochotu prejavila aj pani riaditeľka Mgr. Slavomíra Bagalová, následne však karatisti odstúpili. Mojím cieľom je osloviť ďalšie kluby ohľadne športovej triedy, aby sme mohli deťom ponúknuť na výber dva druhy športu.

Zámer s mestskými budovami

Ako zveľadiť školské a ďalšie budovy mesta? Budova ZŠ Jána Zemana a MŠ Nábrežná boli nedávno zrekonštruované. Avšak budovy ZUŠ a CVČ zostali vzhľadovo neatraktívne a energeticky nehospodárne. To pre mňa zostáva pre najbližšie štyri roky veľkou výzvou a budem sa snažiť poslancov presvedčiť, aby sme do nich investovali či už z externých alebo vlastných zdrojov. Ďalej chcem zrealizovať už schválenú rekonštrukciu dvora v MŠ Nábrežná na ulici Školská.

A čo ďalších skoro 40 mestských budov? „Oprášiť“ potrebuje v máji 2016 schválená koncepcia nakladania s budovami mesta. Nebránim sa predaju niekoľkých prebytočných budov. Nie s vidinou naplniť mestskú kasu, ale zákon, podľa ktorého je mesto povinné budovy mesta chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať. So zamestnancami MsÚ zabezpečím, aby sme prenajali v súčasnosti nevyužité mestské priestory. Postupne chcem pracovať na oprave ďalších budov mesta ako napr. kultúrne domy, kino Vatra, dom služieb a ďalšie.

Budúcnosť Technických služieb mesta Nová Baňa

Verejná zeleň, pohrebníctvo, odpadové hospodárstvo, údržba miestnych komunikácií, vrátane zimnej údržby – to sú hlavné činnosti Technických služieb mesta Nová Baňa (ďalej TS). K tomu im mesto pridáva aj rôzne investičné projekty, ktoré reálne nerobia zamestnanci TS. Príkladom je budovanie odstavných plôch cez externé firmy.

V súčasnosti fungujú TS ako príspevková organizácia mesta. Majú 30 zamestnancov, z toho dvoch v skúšobnej dobe. Po tom, ako odišli viacerí kľúčoví zamestnanci, trvalo niekoľko mesiacov, kým sa našli noví. Teraz je snáď stav dočasne stabilizovaný. I keď platy zamestnancov Technických služieb nie sú podľa mňa dostatočne motivačné.

Mojím zámerom ohľadne fungovania TS nie je len zvýšenie platov, ale aj počtu zamestnancov, aby dokázali riešiť operatívne problémy. Technické služby disponujú rôznymi strojmi, preto chcem zabezpečiť, aby mal kto s nimi pracovať. Do kolektívnej zmluvy chcem zahrnúť benefity pre zamestnancov, napríklad odchodné nad rámec zákonníka práce.

V minulosti vedenie mesta uvažovalo o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá by vykonávala činnosti súčasnej príspevkovej organizácie TS. Má to však jeden háčik. A to je platba DPH za všetky poskytnuté služby. Preto radšej zachovám súčasnú formu. Aj teraz môžu TS vykonávať podnikateľskú činnosť, ako napr. ťahanie žumpy alebo drvenie bioodpadu. Zvýšenie počtu zamestnancov umožní zlepšiť ponuku aj v tomto smere.