Program – blok 2

Nová Baňa ako bezpečné miesto pre život

Komunitný plán sociálnych služieb

Strategický dokument pod názvom komunitný plán sociálnych služieb potrebuje každá obec. Nová Baňa síce zaradila vypracovanie dokumentu do programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020, avšak do konca júna 2018 nebol poslancom predložený na schválenie. Takto sme sa dostali do sklzu voči ustanoveniam zákona č. 448/2008 Zb. z. o sociálnych službách.

Komunitný plán je strednodobý otvorený dokument, ktorý možno každý rok prehodnocovať a aktualizovať. Problémom Novej Bane je, že nemáme čo aktualizovať. Na vypracovaní a následných zmenách sa podieľajú nielen poslanci, komisie ako poradné orgány mestského zastupiteľstva, oddelenia mestského úradu, ale aj samotní obyvatelia mesta. Potrebná je spolupráca poskytovateľov, objednávateľov a prijímateľov sociálnych služieb. Niektoré obce využili pre zapojenie verejnosti dotazníkovú formu, ďalšie verejné stretnutia.

Je pre mňa kľúčové čím skôr vypracovať chýbajúci komunitný plán zohľadňujúci miestne špecifiká a potreby osôb v oblasti sociálnych služieb. Dokument určuje požiadavky rozvoja sociálnych služieb, ako aj personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Popri analýze demografie a sociálnej situácie, poskytovaných službách, cieľových skupinách, definuje ciele a opatrenia, vrátane časového harmonogramu realizácie.

Zvláštnu pozornosť budem venovať seniorom, rodinám, deťom, mládeži, zdravotne znevýhodneným osobám a občanom so spoločenskými problémami. O spoluprácu poprosím Spojenú školu, Denné centrum seniorov Lipa, Domov sociálnych služieb Hrabiny, Materské centrum Gašparko, občianske združenia a ďalšie organizácie, ktorých sa téma týka.

 

Bezpečná doprava

Kritickú situáciu na novobanských cestách možno riešiť dvoma spôsobmi alebo najlepšie ich kombináciou – zlepšovaním dopravnej infraštruktúry a zmenou správania účastníkov cestnej premávky. Popri každoročnom súvislom asfaltovaní vybraných úsekov miestnych komunikácií sa treba zamerať aj na investičné projekty v oblasti dopravy.

V posledných rokoch bolo vypracovaných niekoľko štúdií, resp. projektov týkajúcich sa dopravy v centre mesta. Odstavný pruh pred základnými školami prespal rok 2018 vraj kvôli nesúhlasným stanoviskám dotknutých orgánov. Riešenie križovatky Školská – Kollárova – Bernolákova pôvodná projektantka vzdala a odovzdala novému projektantovi. Dobrá správa je, že medzičasom sa problému chopil študent v rámci svojej diplomovky. Verím, že na rozdiel od objednaných projektantov príde už v máji 2019 s realizovateľných riešením.

Popri týchto projektoch chcem preseknúť začarovaný kruh: nebezpečné podmienky pre chodcov – strach rodičov – vozenie detí aj na krátke vzdialenosti autom – viac áut na cestách. Hoci vybudovanie chodníka pred ZUŠ bolo pozastavené kvôli vysokým nákladom, chcem tento zámer ešte budúci rok “oprášiť”. Plánujem zrekonštruovať pešiu skratku Štangelír v duchu jej baníckej histórie. Samozrejmosťou je zachovanie a zatraktívnenie hromadnej autobusovej dopravy.

 

Aktívna Mestská polícia

Viacerí z vás sa ma pýtali, aké mám plány s Mestskou políciou (ďalej MsP). Keď si pozrieme správu o činnosti MsP, pochopíme, aká je dôležitá. Okrem cestnej premávky, ochrany majetku, odchytu psov zaisťuje verejný poriadok, preventívne kontroly v lesoch, aj nakladanie s odpadmi. Aktívne sa zúčastňuje verejných podujatí ako Novobanský jarmok. Hoci pri siedmich pracovníkoch nie je možné zabezpečiť 24/7 prevádzku, pokladám za vhodné, aby ľudia mali prehľad, kedy sa môžu na MsP obrátiť a kedy nie. Na to môže poslúžiť web mesta aj odkazovač.

 

Možnosti zlepšenia recyklácie odpadu

V meste Nová Baňa má zber odpadu na starosti zberová spoločnosť – Technické služby (TS) mesta Nová Baňa. Ďalej do procesu vstupuje spoločnosť Envi-pak, a.s., ktorá triedené zložky odpadu – papier, plasty, sklo, kovové obaly a nápojové kartóny prevezme od zberovej spoločnosti a odovzdá na recykláciu.

V Novej Bani platí Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Nová Baňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a tiež VZN mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Bol stanovený na 24,93 eur/rok na občana, pri dôchodcoch sa uplatňuje znížená sadzba o 8,50 eur/rok. Pri stavebnom odpade je poplatok 55 eur/ton.

Zmesový komunálny odpad pripravený v zberných nádobách je od leta 2016 zbieraný v dvojzmennej prevádzke. Systém sa osvedčil napriek prvotnej obave odvozu počas zimných večerov. VZN mesta určuje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch postup aj pre ďalšie druhy odpadu: objemný odpad, papier, lepenka, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (ľudovo nazývané “tetrapaky”), elektroodpad, batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný odpad, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad, pneumatiky, lieky, šatstvo, textil a kal zo septikov. Technické služby ponúkajú za úhradu čerpanie septikov a odvoz bioodpadu v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pri bioodpadoch bolo možné využiť bezplatný zber podľa priloženého kalendára.

V júli 2016 bol s súlade so zákonom zrušený mobilný zber elektroodpadov a drobných stavebných odpadov prostredníctvom TS. Pri elektroodpadoch môžete o odvoz starého elektrospotrebiča požiadať dodávateľa nového zariadenia. Zaviedli sme aj víkendové otváracie hodiny na zberných dvoroch TS. Neskôr sa ukázalo, že nedele nie sú využívané a otváracie hodiny boli upravené nasledovne: v pondelok – piatok (okrem sviatkov) od 8.00 do 14.00 a v sobotu od 7.00 do 13.00 hod.

Kde vidím potenciál pre zlepšenie zberu a recyklácie odpadov? Najmä v osvete a motivácii obyvateľov. Envi-pak organizuje bezplatné semináre. Chcem túto spoločnosť požiadať o vzdelávacie aktivity pre deti v školách a pre dospelých na školeniach pre verejnosť. Ďalej zverejnením cenník TS, aby občania vedeli, čo zo služieb nezahrnutých v poplatku za komunálne odpady (napr. ťahanie septikov) možno objednať od zberovej spoločnosti a najmä za koľko.

Dobrou správou je obstaranie záhradných kompostérov pre obyvateľov v rodinných domoch cez projekt podporený Ministerstvom životného prostredia SR. Výzvou zostáva aspoň čiastočná automatizácia triedenia plastov na hornom dvore TS. Chcem, aby mesto aj v budúcnosti organizovalo akciu “Zóna bez peňazí”, ktorá podporuje recykláciu oblečenia, obuvi, kníh, ale aj ďalšieho spotrebného tovaru.