Piliere

 

PRVÝ PILIER – KOMUNIKÁCIA

Komunikácia – umenie počúvať a umenie hovoriť, diskutovať. Primátor mesta potrebuje zvládať obe tieto zručnosti, ale myslím, že schopnosť počúvať je ešte o čosi dôležitejšia.

Pozrime sa na možnosti poskytované občanom Novej Bane v súčasnosti. Môžete sa pokúsiť o osobné stretnutie, telefonát s primátorom, prísť na mestské zastupiteľstvo (MsZ) alebo využiť webstránku mesta, sekciu Otázky a odpovede. Ak chcete mať prehľad, ale nevyjadrovať svoj názor, môžete si pozrieť video z MsZ.

ČO ZMENÍM V OBLASTI KOMUNIKÁCIE?

Dvere kancelárie primátorky Novej Bane budú verejnosti otvorené rovnako, ako je v súčasnosti otvorená moja kancelária pre kolegov vo firme VÚEZ, kde pracujem ako personálna manažérka. Zvláštny čas si chcem vyhradiť pre ľudí, ktorí musia za prácou cestovať mimo mesta. Popri zasadnutiach mestského zastupiteľstva ponúknem občanom možnosť pravidelných neformálnych stretnutí, na ktorých by ľudia mohli vyjadriť svoje názory k zamýšľaným investíciám, ako aj bežným problémom mesta, či jednotlivcov.

Okrem toho chcem aktívne využívať elektronickú komunikáciu. Ako mesto sa zapojíme do bezplatnej služby “Odkaz pre starostu“ a vytvoríme diskusné fórum, kde by ste sa mohli pýtať otázky nielen primátora, zamestnancov MsÚ, ale aj poslancov. Nadviažem na moju doterajšiu snahu a zabezpečím vyvážený priestor pre rôzne názory v Novobanských novinách. Rovnako tiež plánujem posilniť komunikáciu voči podnikateľom, ktorí si zaslúžia lepšie podnikateľské prostredie v našom meste.

 

DRUHÝ PILIER – TRANSPARENTNOSŤ

Pod transparentnosťou si predstavujem poskytovanie informácií širokej verejnosti v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Prispieva ku kvalitnému riešeniu projektov a šetreniu verejných financií.

Počas mojej poslaneckej práce ma trápilo nehospodárne využívanie finančných prostriedkov mesta pri realizácii zákaziek, keď akoby mestu nezáležalo na vytvorení konkurenčného prostredia medzi firmami. Transparentnosť posilním najmä v oblasti hľadania dodávateľov, obsadzovania voľných pracovných pozícií, ale aj pri predaji alebo nájme mestských pozemkov a budov.

Keď zháňame tovary, služby, práce pre seba, dbáme na to, aby sme kúpili kvalitne, aj lacno. Je to kombinácia, ktorá by mala byť rovnako zaujímavá, aj keď rozhodujeme o spoločných peniazoch, aby sme za rovnaký balík peňazí dokázali zrealizovať viac kvalitných projektov.

Hoci mesto zverejňuje výzvy a oznámenia vo vestníku verejného obstarávania, nepovažujem takýto prístup za dostatočný. Preto som v júli 2017 navrhla mestskému zastupiteľstvu, aby mesto postupovalo pri obstarávaní zákaziek nad literu zákona a využívalo svoju webstránku.

Prenájom a predaj majetku je ďalšou oblasťou, kde je nutné zvýšiť transparentnosť. Môžeme využiť súťaž alebo osobitný zreteľ, keď poslanci schvália špecifický dôvod na predaj / prenájom majetku konkrétnemu žiadateľovi. Práve osobitný zreteľ je veľmi obľúbeným postupom v našom meste. Pri predaji budov sa začala využívať elektronická aukcia. Táto forma predaja je najvhodnejšia, pokiaľ chceme dosiahnuť čo najlepšiu cenu.

Dôkazom toho, že chcem robiť veci transparentne, je otvorenie transparentného účtu, na ktorom si môžete prezrieť financovanie mojej volebnej kampane.

 

TRETÍ PILIER – EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

Ľudí treba motivovať, vážiť si ich prácu a vytvoriť im príjemné pracovné prostredie.

V prospech mesta využijem moje skúsenosti personálnej manažérky a zároveň mestskej poslankyne. Počas uplynulých štyroch rokov som mala možnosť pracovať s 12-timi kolegami poslancami, pričom každý sme do mestského zastupiteľstva prišli s rôznymi predstavami, aj povahou, ale najmä s chuťou presadiť v meste zlepšenia, ktoré sme si ešte pred voľbami zaumienili. A tu bol práve priestor prejaviť umenie pracovať a komunikovať s ľuďmi. Riadila som tiež činnosť komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve.

Ako primátorka využijem spoluprácu v rámci trojuholníka s dôležitými vrcholmi: 1. Mestský úrad (MsÚ) a organizácie zriadené mestom, 2. poslanci, 3. ostatní Novobančania. Zabezpečím, aby občania z MsÚ odchádzali spokojní, že sa stretli s ochotnými a ústretovými zamestnancami.

 

OTVORENÝ MESTSKÝ ÚRAD, FUNKČNÉ TECHNICKÉ SLUŽBY

Zamestnanci MsÚ doposiaľ nemali možnosť naplno ukázať, čo v nich je. Činnosť Technických služieb je zas kvôli nedostatku zamestnancov vždy o krok pozadu voči tomu, čo treba nutne v meste urobiť.

Zamestnancom MsÚ chcem dopriať viac samostatnosti. Ľudia podávajú lepšie výkony, keď im nadriadený deleguje nielen povinnosti, ale aj kompetencie. Súčasná organizačná štruktúra MsÚ má niekoľko „zádrheľov“. Pred pár rokmi bolo zrušené miesto prednostu a vedúceho oddelenia výstavby, životného prostredia a správy majetku. Viete si predstaviť mať zodpovednosť vedúceho a plat referenta?!

Technické služby trpia dlhodobo nedostatkom zamestnancov. Služobne starší zamestnanci si pamätajú časy, keď ich bolo aj 2-krát toľko ako dnes. Chcem vytvoriť niekoľko nových pracovných miest, ako aj platovo zatraktívniť prácu na Technických službách.

Motivácia, pochvala, dôvera – to sú kľúčové slová, na základe ktorých budem riadiť prácu MsÚ. So školami a ďalšími organizáciami zriadenými mestom nadviažem na našu doterajšiu spoluprácu.

 

SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU

Nemenej dôležitou súčasťou “mestského kolotoča” sú športové kluby, občianske združenia, dobrovoľníci a študenti. Prichádzajú so zaujímavými nápadmi. Dám im priestor, aby pomohli ďalšiemu rozvoju nášho mesta.

Ako primátorka oslovím niekoľko vysokých škôl s výzvou na spoluprácu, aby zadávali študentom či už semestrálne, bakalárske alebo diplomové práce, ktorých výsledky by boli zaujímavé pre Novú Baňu. Zároveň na webe mesta vytvorím sekciu: “Nájdi si svoje zadanie”, kde si budú môcť študenti vyhľadať problémy riešené v našom meste a to napr. z oblasti dopravy, výstavby, športu, či marketingu.