Práca poslankyne

 

Prečo ma baví práca poslankyne?

Súhrny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

Prípravy aktualizovaného územného plánu sú v plnom prúde

Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Novej Bani v rokoch 2014 – 2018 som pôsobila v troch komisiách:

V súčasnom volebnom období som členkou tých istých komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve.

Moje postrehy zo zasadnutí komisií nájdete na tomto linku.

 

NAJAKTÍVNEJŠIA KOMISIA V MESTE

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu mala v rokoch 2014 – 2018 veľmi široký záber tém, aj činnosti. Nebola len poradným, kontrolným a iniciatívnym orgánom mestského zastupiteľstva. Pracovala aj nad rámec zákonom stanovenej náplne, pričom jej členovia dobrovoľnícky zastrešili viacero podujatí mesta.

Komisia nadviazala na činnosť svojej predchodkyne – pokračovala v organizácii benefičného koncertu, ľahkoatletického mítingu a Tajchovej osmičky. Ďalej pripravovala návrh na deľbu dotácií na telovýchovu, šport, kultúrne aktivity, výchovu a vzdelávanie. Založili sme však aj niekoľko nových podujatí: deň bez áut, zóna bez peňazí, videoprojekcie v kine Vatra, letné kiná na amfíku na Tajchu, čistenie náučného chodníka Zvonička. Členovia komisie sa postarali o vonkajšiu časť vianočných trhov.

Možno 30 % projektov, čo komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu navrhla, sa aj zrealizovalo. Niektoré zostali nepovšimnuté, iné sú stále otvorené. Napriek tomu hodnotím prácu komisie ako úspešnú – upozorňovali sme na veci, ktoré treba riešiť a niečo z toho sa nám aj podarilo!

Prešli nám menšie, ale aj väčšie projekty. Teším sa aj z drobností, ktoré sme dosiahli. Navrhli sme doplnenie prvkov do komunitného parku pri kostole sv. Alžbety, vysadenie kvetín do záhonov pod svätou Trojicou alebo financovanie obnovy vstupu do štôlne Kreuz. Z tých väčších sú to úpravy radničnej siene v Pohronskom múzeu, zbúranie zdevastovanej budovy pri Centre voľného času a výmena strechy na kultúrnom dome na Bukovine. Zaoberali sme sa aj možnosťou rekonštrukcie “bananárne” – budovy pod kinom Vatra.

Vo februári 2017 sme odporučili mestu zapojiť sa do výzvy Slovenského futbalového zväzu na zlepšenie futbalovej infraštruktúry a výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ten ponúkol vybudovanie multifunkčnej haly. Mesto dostalo peniaze na vybudovanie zavlažovacieho systému horného futbalového ihriska.

Ďalej spomeniem projekty, ktoré sme navrhli, no zatiaľ sa neuskutočnili. Napríklad výstavbu novej fontány alebo vybudovanie oddychovej zóny Zvonička. Na tieto projekty boli vyčlenené finančné prostriedky, avšak nič sa nedeje. Navrhli sme aj revitalizáciu radničného parku, rekonštrukciu budovy na Zvoničke alebo uličky Štangelír. Viac-krát sme prejednávali možnosť plavecko-relaxačných možností v Novej Bani.

 

DOPRAVNÁ SITUÁCIA PATRÍ MEDZI HLAVNÉ TÉMY

V posledných štyroch rokoch fungovala komisia dopravy pri mestskom zastupiteľstve. Aj vďaka nej sa podarilo pripraviť niekoľko štúdií a dopravných projektov. Stalo sa však, že projektant nesplnil zadanie, zle zadefinoval riešenie alebo dokonca od zákazky odstúpil. Preto stále nie je navrhnuté vhodné riešenie križovatky na Nám. sv. Alžbety alebo chodníka na ulici Kollárovej pred Základnou umeleckou školou.

Ako poslankyňa za obvod č.2 som predložila návrh na vybudovanie odstavnej plochy na ulici Štúrova – spodné sídlisko, čo sa aj podarilo. V tomto čase už mali byť zrealizované aj ďalšie plochy – na hornom sídlisku Štúrova a Školská. Ak sa to z nejakého dôvodu teraz na jeseň nepodarí, počítam s týmito investíciami hneď na jar budúceho roka.

Asfaltovanie ciest či opravu výtlkov chcem zaradiť medzi každoročné výdavky mesta. Najvyšší kontrolný úrad odporučil mestu vytvoriť z prebytku hospodárenia fond na údržbu a opravy miestnych komunikácií. Takto by sme mali istotu, že každý rok budeme pamätať na skvalitňovanie cestnej dopravnej infraštruktúry.

Zlepšenie situácie však nepotrebujú len vodiči, ale aj chodci. Príkladom je priechod pre chodcov na ulici Štúrova, ktorý bol vyznačený a osvetlený v lete tohto roka. Počas budúcich rokov chcem riešiť chýbajúce chodníky nielen priamo v centre (pred ZUŠ), ale aj v širšom centre mesta. Už počas uplynulého obdobia som sa snažila o obnovu pešej skratky Štangelír. Zatiaľ sa mi podarilo navrhnúť do rozpočtu štúdiu, pričom poslanci na ňu schválili výdavky v sume 3.300 eur. Nakoniec, žiaľ, zostala spolu s mnohými ďalšími akciami (napr. odstavný pruh pred ZŠ) medzi projektami síce poslancami podporenými, no mestom nerealizovanými.

Zabezpečím, aby jazdy autobusov v Novej Bani boli lepšie prispôsobené potrebám obyvateľov. Tiež budem oficiálnym listom žiadať poskytovateľov diaľkových spojov, aby pre niektoré linky pridali zastávku v Novej Bani. Príkladom je smer Banská Bystrica, kde veľa ľudí dochádza k doktorovi.

 

PRÁCA FINANČNEJ KOMISIE

Finančná komisia zasadala zvyčajne 2 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva (MsZ), tzn. v čase, keď už boli poslancom zaslané materiály. Prekážalo mi to, pretože sme nemali možnosť zasiahnuť priamo do prípravy podkladových dokumentov. Postupne si komisia obhájila svoje miesto pozmeňovacími návrhmi priamo na zasadnutí MsZ. To však nebolo veľmi praktické pre hladkú spoluprácu medzi finančným oddelením MsÚ a komisiou. V budúcnosti chcem členom finančnej komisie navrhnúť, aby sa stretávali dostatočne vopred pred MsZ a mohli navrhnúť prípadné úpravy rozpočtu a ďalších dokumentov priamo vedúcej finančného oddelenia.

V decembri 2017 sa zasadnutia finančnej komisie zúčastnila PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka mesta, ktorá nás informovala o možnosti participatívneho rozpočtu. Cieľom je umožniť Novobančanom rozhodnúť o tom, kam by smerovala určitá suma finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mesta, ale aj podieľať sa na realizácii projektov, a tým na rozvoji mesta. A to napr. v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, sociálnej pomoci alebo dopravy. Táto idea členov komisie nadchla. Hoci projektová manažérka prezentovala snahu mesta zaviesť participatívny rozpočet už v roku 2018, nestalo sa.

Túto možnosť už dlhšie využíva napríklad Banská Bystrica, Topoľčany, Hlohovec alebo Piešťany. Obyvatelia mesta podávajú svoje návrhy do stanoveného termínu. Pre niektoré projekty týmto prejavujú vôľu byť zapojení aj do samotnej realizácie vo forme dobrovoľníckej pomoci. Hoci sumu v rozpočte takto prerozdeľovanú schvaľuje mestské zastupiteľstvo, prioritné projekty vo verejnom hlasovaní vyberajú občania.